Проекти

Начало

 

 

Годишен доклад

Състоянието на достъпа до информация в България 2014

Съдържание:

Законодателство за достъпа до информация през 2014 - 2015

Активно публикуване на информация

Правна помощ - 2014

Съдебни дела - 2014

Тази година докладът за състоянието на достъпа до информация на Програма достъп до информация излиза с малко закъснение и без препоръки.

Причините за това са следните.

В началото на 2014 година ПДИ стартира обществена дискусия  за необходими промени в законодателството за достъп до информация. Бяха проведени няколко срещи с различни заинтересовани групи относно очертали се проблеми в хода на прилагането на закона и бяха направени предложения за тяхното законодателно разрешение. През декември 2014 година ПДИ публикува „Концепция за изменения в законодателството за достъп до обществена информация”.      

През лятото на 2014 година беше формирана работна група към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Експерти от Програма достъп до информация бяха поканени за участие в работната група. Целта й бе да подготви проект за закон за въвеждане в българското законодателство на изменената Директива 2013/37/ЕС относно повторната употреба на информация от обществения сектор. През 2007 година Директивата 2003/97/ЕО относно повторното използване на информацията от обществения сектор беше въведена чрез Закона за достъп до обществена информация.  В хода на обсъжданията в работната група от 2014 г. ПДИ представи предложения относно необходимите промени в Закона за достъп до информация на основата на констатирани проблеми в практиката на прилагане на закона. Част от препоръките, които ние направихме в хода на обсъжданията бяха взети предвид и отразени в текстовете на проекта за Закон за изменение и допълнение на закона за достъп до обществена информация, внесен в парламента на 29 април 2015 г.

Една от основните препоръки  - да бъде  определен орган по координацията и надзора по прилагането на закона за достъп до обществена информация - не намери подкрепа. 

Докладът съдържа оценка на проекта за закон за изменение  и допълнение на Закона за достъп до обществена информация от гледна точка на опита на ПДИ по наблюдение на практиките по активното публикуване, на опита от предоставяне на правна помощ за заявители, на анализа на съдебната практика по законодателството за достъп до информация.

В доклада са представени  и анализирани резултатите от одита на активната прозрачност на институционалните страници на 544 институции, проведен от 23.02.2015 г. до 23.03. 2015 г. от екип на ПДИ.

В него може да намерите систематизация и анализ на случаите, постъпили за консултации и правна помощ в офиса на Програма достъп до информация, направен е и анализ на съдебната практика през 2014 г. 

 
Гергана Жулева       
Юни 2015

Докладът се издава в рамките на проект Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

 America for Bulgaria Foundation

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 11.06.2015 • © 1999 Copyright by Interia & AIP