Проекти

Начало

 

 

Проект

Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация

финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg)

Целта на проекта е да се повиши капацитета на НПО и на координаторската мрежа на Програма Достъп до Информация (ПДИ) в страната. Въз основа на натрупания за 18 години експертен опит, Програма Достъп до Информация (ПДИ) ще проведе обучения за НПО в страната за измененията на ЗДОИ и ще оказва правна помощ на НПО в случаи на търсене и отказ от предоставяне на информация. Ще бъдат разработени онлайн обучителни материали–филм, програми, ново издание на наръчника „Как да получим достъп до информация”. Целева група на проекта са НПО и журналистите от мрежата от координатори на ПДИ в 27 областни градове в страната.

Обща цел на проекта:Развитие на застъпническата роля на НПО и капацитета им за мониторинг

Специфични цели:

 • Създаване и ползване механизми за предоставяне на знания за участието на НПО в разработването на политики на местно, национално и европейско ниво
 • Изграждане и прилагане на умения за мониторинг, застъпничество и влияние върху публичните политики на местно, национално и европейско ниво
 • Предоставяне на обучения по застъпничество и гражданско наблюдение за организации в отдалечени и географски изолирани места

Целеви групи: НПО и граждански групи; журналистите - координатори на ПДИ в 27 областни града в страната.

Основни дейности

 1. Организиране и провеждане на обучения за НПО и активни граждански групи в 6 града
 2. Предоставяне на правна помощ при упражняване на правото на достъп до информация и използване на процедурите по ЗДОИ от НПО
 3. Организиране и провеждане на Национална конференция „Достъпът до информация–инструмент за постигане на нашите цели” в София
 4. Подготовка и издаване на обучителни и информационни материали за упражняване на правото на достъп до информация
 5. Развитие на капацитета на мрежата на ПДИ от координатори в страната
 6. Публичност, визуализация и медийно отразяване

Очаквани резултати

 1. Проведени 6 обучения с представители на НПО и неформални граждански групи в 6 града в страната
 2. 100 представители на НПО запознати с последните изменения в ЗДОИ, международните стандарти и обучени в процедурите на ЗДОИ
 3. Предоставена правна помощ, включително представителство в съда, в 150 случая на НПО и на активни граждани от цялата страна
 4. Повишен капацитет на правните експерти на ПДИ в случаи на достъп до информация
 5. Популяризирани случаи на НПО за достъп до информация в 8 броя на месечния информационен бюлетин на ПДИ до 2400 абоната
 6. Организирана и проведена Национална конференция на НПО в София „Достъпът до информация – инструмент за постигане на нашите цели”
 7. Актуализиран, отпечатан и онлайн публикуван наръчник „Как да получим достъп до информация ”
 8. Обучителен филм „Как да получим достъп до информация“
 9. Организирано и проведено обучение за 27 журналисти – координатори на ПДИ от областните градове
 10. Запознаване на широката общественост с дейностите и резултатите от проекта

Продължителност на проекта
май 2015 – февруари 2016 

Резултати:


Участници в конференцията, 29.01.2016

Конференция „Достъпът до информация – инструмент за постигане на нашите цели“

На 29 януари 2016 г. Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе конференция на тема „Достъпът до информация – инструмент за постигане на нашите цели“.

Конференцията е заключително събитие по проекта„Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, BG05/1670, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

Конференцията се проведе в Сити Хотел в София и бе посветена на приетите през декември 2015 г. промени в Закона за достъп до обществена информация. Бяха представени продукти и кампании на неправителствени организации, в резултат на използването на ЗДОИ.

Сред участниците бяха над 50 представители на неправителствени организации от София, Благоевград, Берковица, Варна, Бургас, Монтана, Перник. Гости от Министерски съвет представиха инициативите на правителството за повече прозрачност и откритост в управлението.

Снимки от конференцията може да видите в "Галерия": http://www.aip-bg.org/about/gallery/101068/

Книга „Гражданско участие и достъп до информация (15 години ЗДОИ, 37 истории на НПО)”

Книгата за битките на неправителствени организации в България, търсещи информация от органите на власт. Част от текстовете са лични позиции, изразени в интервюта, други са написани от адвокатите на искащите информация, защото заявленията им за достъп са получили отказ и търсенето е прераснало в съдебно дело. Трети от историите са разказани от журналисти, координатори на Програма „Достъп до информация” в различните региони. Събрани хронологично, те свидетелстват за случващото се с достъпа до информация през последните 10 години.

Тази книга се издава по проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, BG05/1670, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

 Наръчник "Как да получим достъп до информация?" - пето издание

Текстът на наръчника е актуализиран в съответствие с промените в Закона за достъп до обществена информация, приети в края 2015 г.

Наръчникът е достъпен и онлайн в интерактивна форма на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/howto/Наръчник/.

Преиздаването на наръчника се осъществява в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, BG05/1670, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

 

 


 

Обучителен филм "Имам правото да знам"Филмът "Имам правото да знам" е изготвен по поръчка на „Програма достъп до информация“ през 2016 г. Той илюстрира етапите в търсенето и получаването на достъп до обществена информация от държавните органи на власт чрез казуси на неправителствени организации и журналисти.

Показана е ползата от използването на Закона за достъп до обществена информация и на публичните регистри за воденето на кампании и правенето на продукти от обществена значимост.

Филмът е произведен от екип на АГИТПРОП ООД по поръчка на „Програма достъп до информация“ в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, BG05/1670, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

 


Работна среща с НПО, Пловдив, 10.12.2015

Какви са новостите в ЗДОИ - работна среща с НПО в Пловдив

На 10 декември 2015 Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе шестата последна планирана работна среща на тема "Какви са новостите в Закона за достъп до обществена информация" с неправителствени организации (НПО) от Пловдив. Досега бяха проведени такива срещи в София (22.10.2015), Монтана (04.11.2015), Благоевград (11.11.2015), Варна (26.11.2015) и Бургас (27.11.2015).

Събитието в Пловдив се проведе в хотел "Лайпциг".

По време на работната среща изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов запознаха участниците с измененията в Закона за достъп до обществена информация, предвидени в Законопроекта за изменение и допълнение на ЗДОИ, приет на второ четене от 43то НС на 26.11.2015.

Информация за срещата и снимки от събитието бяха публикувани и разпространение в месечния информационен бюлетин на ПДИ за декември 2015: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/ПДИ_разясни_промените_в_ЗДОИ_пред_неправителствени_организац/101644/1000419761/.

Обученията се провеждат в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, BG05/1670, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).


Работна среща с НПО, Бургас, 27.11.2015

Какви са новостите в ЗДОИ - работна среща с НПО в Бургас

На 27.11.2015 Програма Достъп до Информация? (ПДИ) проведе работна среща с неправителствени организации (НПО) от Бургас на тема „Какви са новостите в Закона за достъп до обществена информация“.

Събитието се проведе в Конферентната зала на хотел „Аква“, гр. Бургас.

По време на работната среща изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов запознаха участниците с измененията в Закона за достъп до обществена информация, който междувременно бе приет на второ четене от 43то НС на 26.11.2015. Измененията в ЗДОИ дават нови възможности за търсене и получаване на информация за целите на неправителствените организации.

Информация за срещата и снимки от събитието бяха публикувани и разпространение в месечния информационен бюлетин на ПДИ за декември 2015: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/ПДИ_разясни_промените_в_ЗДОИ_пред_неправителствени_организац/101644/1000419761/.

Обученията се провеждат в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, BG05/1670, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).


Работна среща с НПО, Варна, 26.11.2015

Какви са новостите в ЗДОИ - работна среща с НПО във Варна

На 26.11.2015 Програма Достъп до Информация? (ПДИ) проведе работна среща с неправителствени организации (НПО) от Варна на тема „Какви са новостите в Закона за достъп до обществена информация“.

Събитието се проведе в Конферентната зала на хотел „Одесос“, гр. Варна.

По време на работната среща изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов запознаха участниците с предстоящите изменения в Закона за достъп до обществена информация (приет на първо четене от 43то НС на 06.10.2015), които дават нови възможности за търсене и получаване на информация за целите на неправителствените организации.

Информация за срещата и снимки от събитието бяха публикувани и разпространение в месечния информационен бюлетин на ПДИ за декември 2015: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/ПДИ_разясни_промените_в_ЗДОИ_пред_неправителствени_организац/101644/1000419761/.

Обученията се провеждат в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, BG05/1670, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).


Работна среща с НПО, Благоевград, 11.11.2015

Какви са новостите в ЗДОИ - работна среща с НПО в Благоевград

На 11.11.2015 Програма Достъп до Информация? (ПДИ) проведе работна среща с неправителствени организации (НПО) от Благоевград на тема „Какви са новостите в Закона за достъп до обществена информация“.

Събитието се проведе в Конферентната зала на хотел „Монте Кристо“, гр. Благоевград.

По време на работната среща изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов запознаха 34 участника от НПО от Благоевград с предстоящите изменения в Закона за достъп до обществена информация (приет на първо четене от 43то НС на 06.10.2015), които дават нови възможности за търсене и получаване на информация за целите на неправителствените организации.

Снимки може да видите в нашата Галерия: http://www.aip-bg.org/about/gallery/109427/.

Предстои провеждането на работни срещи с НПО в градовете Варна (26 ноември), Бургас (27 ноември) и Пловдив (10 декември).

Обученията се провеждат в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, BG05/1670, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).


Работна среща с НПО, Монтана, 04.11.2015

Какви са новостите в ЗДОИ - работна среща с НПО в Монтана

На 04.11.2015 Програма Достъп до Информация? (ПДИ) проведе работна среща с неправителствени организации (НПО) от област Монтана на тема „Какви са новостите в Закона за достъп до обществена информация“.

Събитието се проведе в Конферентната зала на Парк-хотел „Житомир“, гр. Монтана.

По време на работната среща изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов запознаха 25 участника от НПО от Монтана, Лом и Берковица с предстоящите изменения в Закона за достъп до обществена информация (приет на първо четене от 43то НС на 06.10.2015), които дават нови възможности за търсене и получаване на информация за целите на неправителствените организации.

Срещата бе открита от Любомир Йорданов, координатор на ПДИ за област Монтана.

Поздрав към участниците отправи заместник областния управител Нина Петкова.

Снимки може да видите в нашата Галерия: http://www.aip-bg.org/about/gallery/101978/.

Събитието се проведе в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, BG05/1670, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).


Работна среща с НПО, София, 22.10.2015

Какви са новостите в ЗДОИ - работна среща с НПО в София

На 22.10.2015 ПДИ проведе работна среща с неправителствени организации (НПО) от София на тема „Какви са новостите в Закона за достъп до обществена информация“. Събитието се проведе в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, BG05/1670, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

Гости на събитието бяха националният омбудсман Мая Манолова и народният представител Петър Славов.

По време на работната среща участниците от 25 НПО бяха запознати с предстоящите изменения в Закона за достъп до обществена информация (приет на първо четене от 43то НС на 06.10.2015), които дават нови възможности за търсене и получаване на информация за целите на неправителствените организации.

Правна помощ

Информация за правната помощ, предоставена от екипа на ПДИ, включителни представителство в съда при откази от предоставяне на достъп до обществена информация, четете в специалната секция: Новини - Съдебни дела

Коментари върху казуси на неправителствени организации, потърсили правна помощ от ПДИ, четете и в месечния информационен бюлетин на ПДИ:

Петко прави пъртината на истински отворените данни въпреки Народното събрание , коментар на Стефан Ангелов по казуса на Петко Циков от Общество.бг, Брой 7(139), 2015 г.

Нека бъде Светлина! , коментар на КирилТтерзийски по казуса на Асоциация „Приятели на железопътния транспорт", Брой 6(138), 2015 г.

Участници в срещата във В. Търново, 12.09.2015

Работна среща на ПДИ и координаторите в страната - Велико Търново

Програма Достъп до Информация проведе работна среща с журналистите от координаторската мрежа в страната в периода 11-13 септември 2015 във Велико Търново. Работната среща се проведе в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, подкрепен в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).

Повече информация и снимки от събитието: http://www.aip-bg.org/news/Работна_среща_на_ПДИ_и_координаторите_в_страната_Велико_Търн/20150914003772/

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Програма Достъп до Информация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.02.2016• © 1999 Copyright by Interia & AIP