Автомагистрала "Тракия"

Начало

 

 

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Г-Н АСЕН ГАГАУЗОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Гергана Делова Жулева
Изпълнителен Директор на
Фондация “Програма Достъп до Информация”
бул. “В. Левски” № 76, ет.3
тел. 988 50 62; 986 77 09; e-mail: gergana@aip-bg.org


Уважаеми Господин Министър,

На основание на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, моля да ми предоставите достъп до следната информация – договора за концесия за автомагистрала “Тракия”, сключен между Министъра на регионалното развитие и благоустройството и консорциума “Автомагистрала Тракия” АД. Предпочитаната от мен форма на достъп е преглед на договора, на предназначеното по реда на чл.31, ал.1, т.3 от ЗДОИ за тази цел място.

Като представител на неправителствената организация “Програма Достъп до Информация” /ПДИ/ ще споделя, макар законът да не ме задължава за това, причината за моето искане. Известната скандалност на сделката, свързана с концесията на автомагистралата, е съпроводена и от скандални посегателства спрямо правото на гражданите на достъп до информация за нея. Впрочем няма как обществото изобщо да си състави мнение по въпроса дали и доколко е проблематична тази концесия, ако няма пълна публичност и достъпност на основните документи. Ето защо този въпрос се явява от първостепенно значение.

Фактите в тази насока са следните. Усилията на журналисти от в.”Дневник” да получат достъп до документацията, свързана с концесията, доведоха до откритието, че предвиденият от Закона за концесиите публичен регистър, който следва да се поддържа от министъра на държавната администрация, не съществува. Последвалият опит на журналист от в.”Новинар” – Силвия Йотова, да получи достъп до договора за концесия и съпътстващата документация от Вашия предшественик Церовски, се оказа неуспешен. Със заповед № РД – 02 – 14 – 294/ 26.05.2005 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството отказа предоставянето на достъп до поисканата информация, тъй като тя съдържала данни, които в тяхната съвкупност представляват класифицирана информация – служебна тайна, съгласно чл.26 от ЗЗКИ. Според заповедта “достъпът до тази информация би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правно защитен интерес”. Случаят е отнесен до Върховния административен съд, където е образувано адм. дело № 6363/ 05 г.

Тези дни в медиите беше публикувано Ваше изявление, че от 1.09.2005г. ще заличите грифа за сигурност, поставен върху договора за концесия. Ако действително сте заличил вече този гриф, действие, което ние в ПДИ дълбоко адмирираме, смятайки, че изначално той е бил поставен в разрез с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и вероятно с цел да се препятства обществения контрол върху действията на министъра, то тогава достъпът до договора би трябвало да е вече свободен.

Предвид горните съображения, и най-вече поради професионалната въвлеченост на “Програма Достъп до Информация” в конкретния проблем, отправям горното искане.


С уважение:

Гергана Жулева
Изпълнителен Директор


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.12.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP