Автомагистрала "Тракия"

Начало

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД
№. РД-02-14-294
София, 26.05.2005 г.


Във връзка с постъпилото в Министерството на регионалното развитие и благоустройството заявление Вх. № V8-783/13.05.2005 г., от г-жа Силвия Николаева Йотова - журналист във вестник "Новинар" за достъпдо обществена информация

УСТАНОВИХ:

1. Заявлението е подадено на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
2. Посочената в заявлението информация съдържа данни, които в тяхната съвкупност представляват класифицирана ии.формация - служебна тайна съгласно чл. 26 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Съгласно разпоредбата на чл.26 от ЗЗКИ нерегламентираният достъп до посочената информация би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес.

Предвид изложеното и на основание чл.7, чл. 37, ал. 1, т. 1, пр, 1 и чл. 36 от ЗДОИ

НАРЕЖДАМ:

Отказвам предоставянето на достъп до искалата със заявление Вх, № V8-783/13.05.2005 г., от г-жа Силвия Николаева Йотова - журналист във вестник "Новинар", информация,
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 40, ал. 1 от ЗДОИ след съобщаването й на заинтересуваното лице,

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:
(ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ)


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.12.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP