Случаи

Начало

 

 

Типични случаи на отказ на информация от базата данни на ПДИ
Представените случаи са постъпили в ПДИ чрез координаторската мрежа в страната за периода 01.01. - 31.12. 2001


Случай:
Директорът на МБАЛ д-р Емил Ризов отказва информация. На репортерката от КТВ Елена Петрова за процедурата, по която е осъществен избор на охранителна фирма за болницата. Журналистите са имали инф. за неспазена процедура. Конкурс не е обявяван, в отсъствие на президента на предишната охранителна фирма е направен избор на нова. "Не съм длъжен да ви отговарям на въпросите" е заявил д-р Ризов.

Правна квалификация:
Достъп до информация

Нормативна уредба:
Закон за достъп до обществената информация
Закон за народното здраве
Закон за лечебните заведения

Основание за отказ:
Не сме задължени

Коментар:
Ако болницата е здравно заведение, а не заведение по закона за лечебните заведения, то въпреки твърдението на директора й, същата е задължен субект по ЗДОИ. От една страна тя е задължен субект по чл.3 ал. 2 т.2 от ЗДОИ, - юридическо лице, финансирано от консолидирания бюджет. Съгласно чл.3а от ЗНЗ публичните здравни заведения получават финансиране от държавния и общинските бюджети за изброени в същата разпоредба 15 вида дейности. Наистина дължимата информация в този случай се свежда до финансираната от бюджета дейност, но аз се съмнявам, че съществува механизъм, съгласно който приходите в бюджета на болницата, респ. разходите, се обособяват отделно, когато техният източник е консолидираният бюджет. Следователно ако болницата не докаже такова разделение, тя е длъжна да предоставя информация за всяка своя дейност, за която е разходвала средства.
От друга страна, болницата е публично здравно заведение /чл.1а ал.3,/ съгласно чл.3 ал.6 нейната дейност са регламентира с подзаконов нормативен акт от министъра, тя се открива, преобразува и закрива от Министерския съвет, което определя качеството й на публичноправен субект. Следователно тя е задължен субект и по смисъла на чл.2 ал.2 т.1 от ЗДОИ - като публичноправен субект.

Когато се иска информация, отнасяща се до отчет за разходване на средства от бюджета, предоставящите информация дължат в най голяма степен отчетност и прозрачност. Ето защо подайте писмено заявление за информация, в което посочите изложените по-горе аргументи и поискайте да ви бъде предоставен достъп до желаната информация.

Случай:
Близо седмица до посочената дата ХЕИ отказва информация за епидемиологичната обстановка във Варна, въпреки множество сигнали от училищата, че процентът на заболелите от грип деца наближава 50 на сто. Ситуацията е в рамките на нормалното, твърдят от епидемиологичното отделение. Пак по странични пътища журналистите научават, че в ХЕИ е започнало съвещание заради грипа с инспекторите от ИО на МОН. Първоначално тази информация е отречена, после от ХЕИ заявяват, че съвещанието е закрито за медиите. Официалното съобщение, че е обявена грипна ваканция, е дадено след 18.30 ч. За някои местни вестници този час е твърде късен и те не успяват да информират читателите си. Въпросът, който журналистите си задават в случая, е какво тайно има в едно рутинно съвещание за грипа, че се отказва достъп на медийни екипи на срещата?

Правна квалификация:
Достъп до информация

Нормативна уредба:
Закон за достъп до обществената информация

Основание за отказ:
Немотивиран отказ

Коментар:
ХЕИ представлява орган по смисъла на чл.3 ал.1 от ЗДОИ и е следователно задължен по закона субект. В случая е налице задължение за т.н. "активно предоставяне" на информация. Това е така, защото информацията е от категорията на посочената в чл.14 ал.2 т.1 "може да предотврати заплаха за … здравето … на гражданите." Съгласно Правилник за дейността и устройството на хигиенно-епидемиологичните инспекции ХЕИ има задължения да:
Чл.5 т. 13. взаимодейства със средствата за масово осведомяване и физическите и юридически лица по проблемите на профилактика на болестите и промоция на здравето;

Самата функция на ХЕИ трудно може да се осъществява без споменатото взаимодействия.

Случай:
Шефът на следствена служба Бургас отказва всякаква информация по конкретни следствени дела. Искана е информация от типа - "Има ли следствено дело за…". Журналистът от в-к "Монитор" Асен Недялков е искал многократно такава информация, тъй като е правил паралелни разследвания. Въпрос - Каква информация не може да бъде отказана от следствената служба.

Правна квалификация:
Достъп до информация

Нормативна уредба:
Закон за достъп до обществената информация, Закон за съдебната власт, Наказателно - процесуален кодекс

Основание за отказ:
Следствена тайна

Коментар:
Поисканата информация е обществена, защото от нея ще си направим извода дали органите на прокуратурата и следствието си изпълняват законовите задължения. От друга страна, тя не е публична само дотолкова, доколкото попада в ограничението на следствената тайна. Поисканата информация не касае материалите по делото, нито засяга интереси на лицата или държавата /узнаването на факта, че срещу едно лице се води предварително производство например, не засяга негови законни интереси/.
В случай, че името на извършителя е известно, поисканата информация може да се получи от азбучниците в прокуратурата, които са общодостъпни. Следователно до тази информация всеки има право на достъп. По аналогичен начин следва да се разсъждава и за информация относно самото извършено престъпление - напр. "има ли следствено дело за убийството на еди кого си".

Препоръка:
Да се използва тази аргументация, за да убедите устно или писмено прокуратурата. Информацията за това започнато ли е производство срещу извършител, чието име знаете, може да се вземе направо от азбучниците - там е даден и номерът на делото.

Случай:
Началникът на ТДД - Бургас Пепа Пашова отказва всякаква информация относно данъчни нарушения на фирма "Сис индъстрис". Пашова се мотивира с "фирмена тайна". Журналистът от в-к "Монитор" Асен Недялков провежда собствено разследване.

Правна квалификация:
Достъп до информация

Нормативна уредба:
Закон за достъп до обществената информация

Основание за отказ:
Търговска тайна

Коментар:
Случаят представлява такъв на отказан достъп до информация. Актовете на данъчната администрация, свързани с дейността й, като например: акт за констатирано нарушение, ревизионен акт, протокол по смисъла на чл.101 и сл. от ДПК са обществена информация от категорията на официалната информация. От тях може да се установи как си вършат работата данъчните органи. Не се сещам по начало каква тайна може да се съдържа в един такъв документ - в него не се изброяват факти относно фирмата, които са нейна търговска тайна. До такива факти данъчните служители може би са имали достъп, но те не са отразени в горните документи.

Нещо повече - налагането на административно наказание с оглед т.н. генерална превенция трябва да бъда известено на широката публика - за да се предотвратят такива нарушения от други данъчни субекти в бъдеще.

Препоръка:
Подайте писмено заявление за информация по реда на ЗДОИ.

Случай:
На 26 февруари началникът на митница Кулата Иван Будимов отказа на репортер от вестник "Стандарт" информация за опашка от ТИР-ове на българска територия. Въпреки предупреждението, че това е информация, от която имат нужда нашите граждани, пътуващи за Гърция митническия шеф отказа да обясни причините. "Все ровите, където не ви е работа", упрекна репортерът Будимов.

Правна квалификация:
Право на достъп до информация

Нормативна уредба:
ЗДОИ

Основание за отказ:
По преценка на ръководителя

Коментар:
1.Задължено ли е териториалното подразделение на дирекция митници да предоставя информация - Агенция "Митници" е структурирана в Централно митническо управление и регионални митнически дирекции. Задължена да предоставя информация е безспорно централната Агенция Митници. Тъй като ЗДОИ е неясен в тази си част, спорен е въпросът да ли отделните регионални митнически дирекции също са задължени субекти по ЗДОИ. Това е и въпрос на практика.
2. Следва ли да ни се предостави исканата информация - Исканата от вас информация попада в обхвата на чл.14. от ЗДОИ, който изрично указва, че информация която представлява или би представлявала обществен интерес, следва да се предоставя от органите по тяхна инициатива. Това означава, че подобна информация следва безусловно след запитване от страна на граждани.

Препоръка:
При подобни спешни случаи, изрично се основавайте на разпоредбата на чл14. От ЗДОИ. Неизпълнението на законовите разпоредби влече след себе си и административни санкции, припомнянето на този факт на администрацията оказва удивително добър ефект и обикновено информация се предоставя.

Случай:
Гергина Василева - в. "Янтра днес" се жалва от шефа на общинската агенция по приватизация Васил Байнов. Отказал и информация по сделката с общинския хлебозавод, "за да не се уплашел купувача". Впрочем търговецът е човек на кметския екип, говори се че са бандюги от Габрово, фирмата се казва "Атил-Комерс". Пак Гергина не е доволна вече от работата на говорителят на общината Иван Кръстев, който просто не търсел информация или се правел, че не разбира за какво го питат. Гери подозира, че така е инструктиран.

Правна квалификация:
Достъп до информация

Мотив за отказ:
По преценка на ръководителя

Нормативна уредба:
Закон за достъп до обществена информация

Коментар:
Според Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия при приватизация на предприятия, които са общинска собственост, и акции и дялове, собственост на общините в търговски дружества, отговорен орган е общинският съвет. От друга страна, офертата за публичното предлагане на предприятията е съставена по данни, които се изготвят и предоставят от самите предприятия.

Наредбата за условията и реда за предоставяне на информация при продажбите по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (посл. изм. бр. 77 от 19.09.2000 г.) урежда условията и редът за предоставяне на задължителна информация на потенциалните купувачи и за предоставяне на информация, съставляваща служебна тайна, на длъжностни лица, както и оповестяването на такава информация след откриване на процедура за приватизация. Задължителната информация включва данни за правното, финансово-икономическото, техническото, организационното и екологичното състояние на предприятието. Последните, както и докладът на лицензираните оценители за оценка на обектите, подлежащи на приватизация, и приложенията към него; офертите на кандидатите за участие в конкурс за оценители и офертите на потенциалните купувачи; заявеният интерес и всички индивидуализиращи данни за потенциалните купувачи, резултатите от проведените срещи и водената с тях кореспонденция; основанията за избор на купувачи и срокът за подготовка и сключване на сделката; проектодоговорите, постигнатите споразумения, сключените приватизационни договори и приложенията към тях представляват служебна и търговска тайна на приватизиращото се предприятие.

Съществува задължение за предоставяне на информация само в изрично изброени законови хипотези, регламентирани в други закони. В тази Наредба е регламентиран единствено достъпът на представители на държавни органи до гореизброената информация.

Важно е да се отбележи, че в последното изменение на Наредбата е предвидена възможност за органа да оповести факти, представляващи служебна тайна по смисъла на самата Наредба, но това не е негово задължение (чл. 12а). Целта е осигуряване на публичност и прозрачност на приватизационния процес. Това обаче не е негово задължение и поради тази причина решението му не може да се атакува. .

Случай:
От ТДД - Ловеч поискахме информация за фирмите, които бяха официално обявени в списъка за данъчни длъжници с над 3 000 лева неплатени налози. Журналистите искахме да узнаем кои от фирмите все още работят, известно ли е дали имат променена адресна регистрация в друго населено място, което би ги извадило от наблюдението на ловешката данъчна дирекция. От ТДД ни отказаха информация, позовавайки се на член 12 от ДПК, според който служителите нямат право да разгласяват информация за данъчните субекти, тъй като тя попадала в кръга "служебна тайна". На пресконференция, свикана от шефката на ТДД Ловеч Павлина Симеонова началничката обяснила, че кореспондентите на БНР и БТА нямат право да дават оценки за работата на данъчната дирекция след като журналистите разпространили данни за данъчните задължения и ревизионните актове на една от най-известните фирми, включена в списъка на данъчните. "Даже съдът няма право да се произнася за работата на данъчните служби", допълнила Симеонова.

Правна квалификация:
Достъп до информация

Мотив за отказ:
Служебна тайна

Нормативна уредба:
Закон за достъп до обществена информация, Данъчно-процесуален кодекс

Коментар:
Задължен ли е този, от когото търсим информация да ни я предостави?
Според чл. 231 от Данъчно-процесуалния кодекс данъчната администрация е юридическо лице със самостоятелен бюджет със седалище София, чието общо ръководство и контрол се извършва от Министъра на финансите. Състои се от главна, регионални и териториални данъчни дирекции. Чл. 3 на ЗДОИ задължава всички държавни органи, както и физически и юридически лица на бюджетна издръжка да предоставят информация. Ето защо органите на данъчната администрация са задължени да предоставят информация субекти. Факт е, че в конкретния случай данъчните органи не са задължени да предоставят информацията, защото тя вече е предоставена за публично ползване според разпоредбите на Търговския закон.

Информацията, която искаме, следва ли да ни се предостави по ЗДОИ?
Според регламентацията на Данъчно-процесуалния кодекс служебна тайна включва конкретните индивидуализирани данни за данъчните субекти, между които: данните от данъчната регистрация, с изключение на данните, включени в публичните регистри; естеството, източника и размера на доходите и/или приходите и разходите; сумата на начислените, определените или платените данъци, ползваните намаления, освобождавания и преотстъпване на данък, сумата на данъчния кредит и данъка при източника; данните от търговски договори и размера на плащанията от и към трети лица; стойността и вида на отделните активи и пасиви или имущества; всички други данни, получени, удостоверени, подготвени или събрани от данъчния орган в процеса на данъчното производство и при извършване на действията, предвидени в този закон (§ 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби). От друга страна, според чл. 12 служителите в данъчната администрация и привлечените сътрудници, както и публичните изпълнители и експерти са длъжни да пазят тайна. В конкретния случай обаче, исканата от журналистите информация не влиза в обхвата на служебната тайна.

Използвали ли сме процедурите по ЗДОИ?
Използвана е устната процедура по искане на достъп до обществена информация.

Препоръка:
Търсените данни представляват обществена информация и могат да бъдат намерени в публичния регистър към окръжния съд, гр. Ловеч.

Случай:
След публикация в местния ежедневник в."Струма" за съставен ревизионен акт от ДФК в приватизирания Завод за металорежещи машини /ЗММ-Якоруда/, констатиращ злоупотреби за около 1000 000 лв., репортери на кабелните телевизии са поискали от ДФК ксерокопие от документа. Същият им е отказан с аргумент, че ревизионните актове представляват тайна.

Правна квалификация:
Достъп до информация

Нормативна уредба:
Закон за достъп до обществената информация /ЗДОИ/, Закон за администрацията, Закон за държавния вътрешен финансов контрол, ППЗДВК

Основание за отказ:
Служебна тайна

Коментар:
Както при всеки случай на отказ на достъп до информация следва да си отговорим на следните въпроси:
1. Задължен субект ли е директорът на териториалната дирекция на ДВФК? Съгласно чл.5 от ЗДВФК Агенцията за ДВФКе администрация към министъра на финансите и е юридическо лице на бюджетна издръжка и като такова е задължено да предоставя информация.. Същевременно директорът на централната агенция за ДВФК е неин орган, а правомощията му са предвидени в чл.9. Следователно той е конкретно задължения субект по смисъла на чл.3 ал.1 от ЗДОИ и дължи информация. Агенцията има териториални звена, които са със статут на териториални дирекции Спорен въпрос е дали можем да изведем изрично задължение за териториалните директори да предоставят информация. Считаме обаче че и териториалните директори също са задължени да предоставят информация по реда на ЗДОИ, тъй като именно те представляват съответно поверените им дирекции.

2. Вторият въпрос, на който следва да търсим отговор е обществена информация ли е ревизионният акт. Тук следва да се обърне внимание на двете законови понятия:
- акт за начет се съставя, когато при извършвания одит /предишната финансова ревизия/ се установят нарушения при които са настъпили вреди. Той несъмнено съдържа официална информация по смисъла на чл.10 от ЗДОИ. Това е така, защото този акт се издава от държавен орган /вътрешен одитор/ при осъществяване на правомощието по чл. 30 ал.1 от ЗДВФК. Следователно актът за начет представлява обществена информация.
-одиторски доклад (старият закон използваше термина ревизионен акт)

Налице ли е предвидено в закон ограничение на правото на достъп. Няма законова разпоредба, която да обявява специално акта за начет за тайна. Според чл.3 т.4 от ЗДВФК принципът при осъществяване на дейност по този закон е неразгласяването и непредоставяне на информация, станала известна на служителя при и по повод изпълнение на служебните задължения, освен когато това е предвидено в закон.

Препоръка:
Подайте писмено заявление за информация по реда на ЗДОИ.

Случай:
На 22 април свлачище затвори пътя Рожен-Мелник. Над 150 автомобила повече от два часа чакаха фадрома да разчисти калната маса. Репортери на БТА и БНТ безуспешно са се опитвали да се свържат с "Гражданска защита"-Сандански за да получат информация за инцидента. Дежурният в общината им е отказал. "Забранено ни е да даваме информация на медиите", било твърдението му. Само шефът на Гражданска защита можел да контактува с журналисти. На 23 април същият бил открит, но той прехвърлил журналистите на благоевградския си колега, който признал, че не дава информация, защото в София имало специален щаб и само той бил оторизиран да контактува с журналисти.

Правна квалификация:
Право на достъп до информация

Нормативна уредба:
ЗДОИ

Основание за отказ:
По преценка на ръководителя

Коментар:
Несъмнено, Гражданска защита е задължен да предоставя информация субект по смисъла на ЗДОИ. ГЗ е задължена да предоставя информация не само при искане от страна на гражданите. Съгласно чл.14 от ЗДОИ органите, задължени да предоставят информация са длъжни да я предоставят по своя инициатива, в случаите когато тя може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите,на тяхното имущество; или представлява или би представлявала обществен интерес. При неспазване на задълженията по ЗДОИ следват съответни санкции за служителите

Препоръка:
Разяснете на служителите в ГЗ, че ЗДОИ установява изрично задължение за предоставяне на информация, без да уточнява кой точно трябва да я предоставя. Ето защо не може да се твърди, че единствено началника на съответната административна структура е единствено оторизиран да отговаря на искания за информация.

Случай:
Директорът на РЗОС Смолян Кузман Гелов отказва информация за завършила проверка на касата в региона на Елена Лазарова от в-к "Родопи Вест". РЗОК е правила проверка на медицински центрове и семейни лекари и е съставила акт за 3400 лева на един център и актове на четири джипита в размер на по една минимална работна заплата. На въпрос на репортерката кои са провинилите се, директорът отказва да ги назове и посъветвал репортерката да пише за отличниците в здравната реформа.

Правна квалификация:
Право на достъп до инфорамция

Нормативна уредба:
ЗДОИ

Основание за отказ:
Лични данни

Коментар:
1. Задължен ли е този, от когото искаме информацията да ни я предостави по реда на ЗДОИ?
Националната задравноосигурителна каса, както и районните здравноосигурителни каси несъмнено са задължени да предоставят информация субекти. Това е така, защото те представляват лица, натоварени със закон да изпълняват обществени функции. Освен това, касите разполагат с изцяло обществени средства, макар да не са финансирани от консолидирнаият държавен бюджет.

2. Информацията която искаме следва ли да ни се предостави по реда на ЗДОИ?
А) Свързана ли е информацията която търсим с обществения живот в РБ. Отговорът на този въпрос очевидно е да.
Б) Дава ли ни възможност исканата информация да си съставим мнение за задължените по закона субекти? Отговорът на този въпрос също е да. Отделно от това, обаче, чл14 от ЗДОИ изрично задължава задължените по закона субекти да предоставят информация по своя инициатива, тогава когато информацията представлява или би представлявала обществен интерес. Ето защо, не само, че няма съмнение, че исканата от вас информация следва да ви се предостави след вашето запитване, но и за самата РЗОК има задължение да разгласи тази информация по своя инициатива.
В) Записана ли е на някакъв материален носител?
Можете да поискате документите свързани със съставените актове и наложените глоби.

3. Използвали ли сме процедурите по ЗДОИ?
Устното искане за информация, което Вие сте използвали, също е възможен начин за стартиране на процедурата по ЗДОИ. В момента, в който ви откажат достъп до информация след устно запитване, не трябва да се отказвате, а да подадете писмено искане за информация.

Препоръка:
В други подобни случаи, задължително подавайте писмени искания за информация, в които изрично обясните защо РЗОК е задължен да предоставя информация субект. Макар да не сте задължени за пишете каквото и да е в заявленията за информация, извън задължителните според ЗДОИ реквизити, малко повече разяснения по закона винаги играят във ваша полза.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 29.04.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP