Правна помощ

Начало

 

 

Успешни практики

„Незаконното строителство” е изключително актуална тема през последните години в България, ето защо е активно търсенето на официални документи, свързани с нея. Основно интересът на търсещите е насочен към констатиране на нарушенията и контрола върху незаконното строителство от страна на компетентния орган – Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). Такъв е случаят на гражданин, собственик на терен в централен квартал на София. Теренът е отчужден без обезщетение, поради което собственикът е принуден да води дълги съдебни дела. Междувременно на терена са построени бензиностанция и супермаркет. Гражданинът потърси помощта на ПДИ, с искане да получи достъп до всички документи, които ДНСК е издала във връзка с тези строежи. След кратък съдебен спор между гражданина и ДНСК, съдът отсъди в полза на правото на гражданина на достъп до информация, която впоследствие беше предоставена от дирекцията.

В друг случай наша клиентка поиска със заявление за достъп до информация значителен брой одитни доклади от Агенция за държавна финансова инспекция относно приключили финансови проверки, извършени от Агенцията в София, както и от нейни териториални поделения в страната. Поисканите одитни доклади касаеха резултатите от проверките на почивни бази и комплекси на Министерски съвет за периода 1998 - 2002 г. В отговор на заявлението си в законоустановения срок, тя получи решение за предоставяне на цялата поискана информация.

Със заявление за достъп до информация неправителствена организация поиска от министъра на културата да предостави информация за приходите и разходите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министерството на културата за периода 2002 – 2005 г. Първоначално министърът отказа с мотив, че тази информация представлява служебна тайна, но след като организацията подаде жалба срещу решението, министърът преразгледа отказа си и реши да предостави достъп до поисканата информация.

През януари 2007 г. , министърът на отбраната предостави поисканата от издател на българско списание информация за функциите на полузаровени танкове край селата Голямо Шарково и Лесово и язовир Ружица.
Още през ноември 2006 г. началникът на Генералния щаб (ГЩ) на Българската Армия отказа достъп до същата информация на главния редактор на въпросното списание. Отказът гласеше, че информацията е класифицирана и огласяването й е забранено. По-късно, информацията отново беше поискана, но този път от министъра на отбраната, но последва мълчалив отказ. В крайна сметка, информацията се предостави след подадената с помощта на ПДИ жалба срещу мълчаливия отказ на министъра. Отговорът гласи, че танковете са все още част от снаряжението на Българската армия, въпреки, че според разкази на очевидци, танковете са изоставени на това място още от Втората световна война.

Гражданин, се обърна към екипа на ПДИ със следния казус: срещу малолетния му син е било образувано производство по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Като родител, бащата поискал от Столична районна прокуратура да се запознае с образуваната преписка. Очевидно е, че тази информация му е необходима, с оглед възпитанието на детето и защитата на неговите права. Достъп до преписката е отказан от заместник-районния прокурор. След обжалване на отказа пред Комисията за защита на личните данни, с правната помощ на ПДИ, Комисията се произнасе с решение в полза на търсещия информация. С решението районната прокуратура бе задължена да предостави достъп на бащата до личните данни на сина му като в същото време се защитят личните данни на други трети лица, които евентуално фигурират в преписката.

На основание ЗДОИ гражданини търси информация от Парламентарния информационен център към 39-то Народно Събрание относно заплатата на депутата Ахмед Доган и стенографските дневници на всички заседания на 36-то, 37-то, 38-то и 39-то народно събрания. След подаване на заявление е получил право да прегледа дневниците.

С подкрепата на ПДИ във ВАС бе спечелено делото на Ивайло Ганчев срещу отказа на Министъра на образованието и науката да осигури достъп до обществена информация, свързана с отдаването на част от коридора на министерството под наем на частно лице за рекламни цели /а.д. 8518/2002г./. Делото е особено интересно, тъй като се оказа, че министърът е отдал част от коридора на министерството под наем на частно лице за рекламни цели без изобщо да е спазена процедурата по Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му. В хода на съдебното производство бе установено, че липсват каквито и да е документи свързани с отдаването под наем на част от коридора на министерството. Не е издавана заповед на министъра за откриване на търг или конкурс, съответно липсва и заповед за определяне на лицето спечелило търга/ конкурса, също така липсва и сключен договор за наем.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.06.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP