Нормативна база

Начало

 

 

Проектозакони, свързани с достъпа до информация

Тук ви предлагаме становищата на Програма Достъп до Информация и на някои наши партнъори по проектозакони, свързани с достъпа на информация:

2009 г.

На 09 април 2009 г. Народното събрание окончателно отхвърли предложените промени.

На 01.04.2009 г. ПДИ внесе в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на НС своето Становище относно внесените на 13.03.2009 г. от група народни представители текстове за изменение и допълнение на чл.251 от Закона за електронните съобщения (Становище ЗИД на ЗДОИ 143 Kb).

На 24 март 2009 г. на специална пресконференция ПДИ представи своето становище по отношение на внесените на 13.03.2009 г. предложения за изменение на чл. 251 от ЗЕС и стартира кампанията "Не на директния достъп на МВР до трафични данни!"
След като в резултат на активна обществена кампания, на 19 февруари 2009 г., Народното събрание прие разумни текстове на чл. 251 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), на 19 март група народни представители внесе за гласуване в Комисията по транспорт и съобщения поправки, които отново целяха позволяване на следенето в Интернет. Внесеният законопроект бе и в нарушение на правилника на НС, според който дневният ред се обявява поне един ден предварително от Председателя на комисията. Според същия правилник промени във вече обнародвани закони могат да се правят шест месеца след влизането им в сила.
Закон за изменение и допълнение на ЗЕС (Становище ЗИД на ЗДОИ 346 Kb)
Мотиви към ЗИД на ЗЕС (Становище ЗИД на ЗДОИ 463 Kb )

Доклад на Председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на НС, относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, внесен от Христо Величков и гр.нар.пр. на 13.03.2009 г. (Становище ЗИД на ЗДОИ 71 Kb).

През месец декември 2008 г., броени дни след отмяната на проблематичния чл. 5 от Наредба 40, МВР внесе предложения за допълнение на чл. 251 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС). В резултат на обсъждане на тези и приетите на първо четене текстове са изготвени предложения на Комисията по транспорт и съобщения (Становище ЗИД на ЗДОИ 7 Mb), които бяха обсъдени в открито съвместно заседание с Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 22 януари 2009 г. На заседанието присъстваха представители на медиите и неправителствени организации, изказвания направиха представители на Програма Достъп до Информация.

2008 г.

На 5 декември 2008 г. бяха обнародвани измененията в Закона за достъп до обществена информация. Промените бяха консултирани с ПДИ и са в съответствие с нашия анализ, представян няколко години поред в годишните доклади за състоянието на достъпа до информация в България. Измененията са резултат от обединение на два законопроекта за изменение и допълнение на ЗДОИ, внесени съответно от Мартин Димитров и от Бойко Великов и група народни представители. Като цяло те отговарят както на проблемите, срещани в реалното прилагане на закона, така и на международните стандарти в тази област.

На 28 май 2008 г. в Народното събрание бе внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ от група народни представители от СДС.

Текст на законопроекта за изменение и допълнение на ЗДОИ (Становище ЗИД на ЗДОИ 4.3 Мb), внесен на 28 май 2008 г.
Мотиви към ЗИД на ЗДОИ, внесен на 28 май 2008 г. (Становище ЗИД на ЗДОИ 734 Kb).
Становище на ПДИ (Становище ЗИД на ЗДОИ 133 Kb) от 18 юни 2008 г. пред Комисията по въпросите на държавната администрация по внесения на 28 май 2008 г. ЗИД на ЗДОИ.

На 4 юли 2008 г. Бойко Великов и група народни представители, внесоха одобреният от Комисията за борба с корупцията текст на проект на ЗИД на ЗДОИ ( 87 Kb), свързан с по-доброто регламентиране на ограничението на правото на достъп до обществена информация, по-конкретно ограничителното тълкуване на защитата на търговската тайна. Начало на инициативата на КБК бе дадено на 20 март 2008 г. Тогава със свое становище ( 111 Kb) екип на ПДИ предложи конкретни изменения на Закона за достъп до обществена информация за стесняване на обхвата на ограничението на правото на достъп до обществена информация, свързано с търговска тайна.

В своето становище ПДИ прави предложения за конкретни изменения на Закона за достъп до обществена информация за стесняване на обхвата на ограничението на правото на достъп до обществена информация, свързано с търговска тайна, а именно:
- въвеждане на правния принцип за „преобладаващия обществен интерес”, съществуващ в законодателството на развитите демократични страни, в Регламент 1049/2001 г. на ЕО, в правните документи на Съвета на Европа (Европейска Конвенция за правата на човека, Препоръка 2002 (2) относно достъпа до официални документи), както и в действащото българско законодателство (чл.20, ал.4 от Закона за опазване на околната среда, чл.4, пар.4 от ратифицираната Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда);
- въвеждане на допълнителна разпоредба, с която се намалява обемът на търговската тайна в случаите, когато е налице правоотношение между задължен субект по чл.3 от ЗДОИ и търговец.

Към внесеното становище ПДИ приложи и три важни съдебни решения:
- Решение № 4716 от 25.05.2004 г. по адм.д. № 8751/2003 г. на ВАС, V-то отд.
- Решение № 4717 от 25.05.2004 г. по адм.д. № 8752/2003 г. на ВАС, V-то отд.
- Решение № 11726 от 27.11.2006 г. по адм.д. № 6705/2006 г. на ВАС, V-то отд.

На 10 юни 2008 г., ПДИ представи второ становище ( 137 Kb) по изработените от работната група към КБК текстове за изменение на ЗДОИ. Ръководителят на правния екип на ПДИ – Александър Кашъмов-взе участие в работната група, изработила проекта.

2007 г.

07 юни 2007 г.: Парламентът прие на второ четене широко дискутираните през последните три месеца изменения в Закона за достъп до обществена информация
“Програма Достъп до Информация” (ПДИ) се обяви още през месец март 2007 г. против внесените изменения поради тяхното явно противоречие с основни стандарти в областта на правото на достъп до информация от публичните институции. Беше опровергана и тезата на вносителите, че с измененията се транспонира Директива 2003/98/ЕС на Европейския парламент и Съвета относно повторното използване на информация от обществения сектор. Още...

На 21.05.2007 г. ПДИ внесе отворено писмо до Народното събрание на Република България. Писмото е подписано от 68 организации и лица, членове на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (http://www.foiadvocates.net), и изразява тяхната тревога от предложените поправки в българския Закон за достъп до обществена информация, приети на първо четене от Народното събраниe. Ако бъдат приети, тези поправки ще влошат сериозно действащия режим на достъп до информация в България и ще нарушат установените европейски стандарти в областта, както и член 41 от Българска конституция, която гарантира правото на информация.Четете пълен текст на писмото ( Acrobat PDF 99 Кb) и история на предложените промени в ЗДОИ.

Програма Достъп до Информация изготви предложения за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, алтернативни на внесените от Йордан Мирчев /НДСВ/, Радослав Илиевски /КБ/ и Румен Ангелов /БНС/. Изготвените от ПДИ предложения ( Acrobat PDF 113Кb) бяха внесени от народния представител Мартин Димитров от Парламентарната група на ОДС.

Народният представител Иван Сотиров внесе изготвени от ПДИ предложения за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, които целят доброто транспониране на Директива 2003/98/ЕС. Предложените изменения въвеждат по-ясни задължения за активно публикуване на обществена информация, включително в Интернет, назначаване на служители, които да отговарят за изпълнението на закона и въвеждането на по-ефективни процедури за контрол. Текст на предложенията ( Acrobat PDF 113Кb)

На 08.03.2007 г. ПДИ представи пред парламентарната Комисия по гражданското общество и медии становище по законопроект за изменение на Закона за достъп до обществена информация. Законопроектът беше внесен от Йордан Мирчев Митев, Радосляв Георгиев Илиевски н Румен Асенов Ангелов на 28 февруари 2007 г.

Достъпно: Acrobat PDF 206Кb

2006 г.

Становище на ПДИ и Access Info Europe от 26.10.2006 г. по oбщ Законопроект за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Народното събрание.

Достъпно: Acrobat PDF 174Кb

На 16.08.2006 г. Програма Достъп до информация представи становище по Проект на Закон за електронното управление, изготвен от Министерството на държавната администрация и административната реформа.

Достъпно: Acrobat PDF 134Кb

Искане до Президента на Република България за налагане на вето върху Закона за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (RTF file) регистриран в Народното събрание със сигнатура 502-01-48 на 31.10.2005 г.

Достъпно: Acrobat PDF 124Кb

На 15.02.2006 г., народните представители Иван Иванов и Евгени Чачев внесоха в Парламента Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация със следния текст:

§1. В чл. 3 се създава нова ал.3:
“(3) Държавните органи по ал.1 предоставят обществена информация по електронен път в различни формати, поне един от които е отворен”

§2. В §1 от Допълнителна разпоредба се създава нова т. 3
“3. “отворен формат” е публично достъпно описание, което не обвързва потребителя с конкретен производител на софтуерни продукти и дава възможност на всеки желаещ да го използва без заплащане на такси”

§3. Преходна разпоредба:
“§3. В срок до шест месеца от влизането на закона в сила държавните органи привеждат в изпълнение разпоредбата по чл. 3, ал. 3.”

На 12.04.2006 г. Програма Достъп до Информация внесе свое становище по законопроекта в парламентарната Комисията по гражданското общество и медии към Народното събрание.

Достъпно: Acrobat PDF 124Кb

 

На 6 януари 2006 г. Програма Достъп до Информация внесе в Министерството на правосъдието становище по Проект за Закон за търговския регистър. Текстът на становището четете тук.

Достъпно: Acrobat PDF 123Кb

2005 г.

Програма Достъп до Информация изпрати до Парламента становище по Проект за Закон за министерството на вътрешните работи, сигн. 502-01-31 внесен от Министерския съвет на 07. 09. 2005 г. Текстът на становището четете тук. Становището на ПДИ се подкрепя от Фондация за реформа в местното самоуправление и Междуетничеста инициатива за човешки права. Подкрепете го, като изпратите e-mail на Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ.

На 10 август 2005 г. новият Министерски съвет внесе законопроект за изменение и допълнение в закона за защита на личните данни. На 5 октомври 2005 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Народното събрание обсъжда законопроекта.

Проектът е точно копие на предложението на кабинета Сакскобурготски, прието през тази пролет, което предизвика вълна от критични публикации във в.”Труд”, в.”24 часа”, в.”Дневник”, електронното издание Медиапул и др.. Взривът от негодувание беше предизвикан от въвеждането на нов чл.5а, с който се въвежда контрол на “съответните органи” върху обработването /в т.ч. разпространението/ на лични данни, свързани със съдебни и досъдебни производства. Според Програма Достъп до Информация /ПДИ/ това предложение въвежда предварителна цензура върху публикациии за обществено значими дела и противоречи на чл. 40 от Конституцията. Изключително проблематично е и предложението да се отмени текстът на чл.35, ал.1, т.2 от действащия Закон, според който за даването на данни от публични регистри и документи, съдържащи обществена информация, не е нужно съгласието на лицето. Поставянето на достъпа до информация от тези източници в зависимост от субективната воля на отделни хора, включително публични личности, ще създаде условия за непрозрачност и корупция, за липса на предвидимост и стабилност в стопанския оборот, според неправителствената организация.

Документи:

Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, внесен от МС (Acrobat PDF 139Кb)
Директива на Европейския парламент и на Съвета 95/46/ЕО от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (Acrobat PDF 288Кb)
Становище на ПДИ по законопроекта (Acrobat PDF 130Кb)
Какво пък толкова му е на Зaкона за защита на личните данни, мнение на Фани Давидова във в. Дневник, 17.10.2005 г.
Парламентът трябва да изключи журналистите от новите законови ограничения, интервю с члена на Комисията за защита на личните данни, Красимир Димитров, пред в. 24 часа - 31.10.2005 г.
Становище на Министерство на вътрешните работи и на Министерство на финансите относно Становище на Фондация ПДИ по ЗИД на ЗЗЛД (Acrobat PDF 115Кb)
Доклад на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред относно Законопроект за изменение и допълнение на ЗЗЛД, № 502-01-23, внесен от Министерския съвет на 10.08.2005 г.(Acrobat PDF 96Кb)

Архив

Предложение за допълнение и изменение на Закона за достъп до обществена информация бе внесено от група народни представители в деловодството на Парламента на 27.11.2001 г. Проектозакона мина на първо четене на 08.05.03 г. Прочетете текста на проектозакона и мотивите на вносителя, както и становището на ПДИ.

Два проекта за Закон за защита на класифицираната информация:

1. Внесен в Народното събрание от Димитър Абаджиев, Иво Цанев, Екатерина Михайлова (ПГ ОДС) на 26.07.2001 г.
2. Одобрен от Министерски съвет на 04.10.2001 г. и внесен в НС на 16.10.2001 г.

Водеща комисия - Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

Прочетете становището на нашия екип и меморандума на Артикъл 19 - международен център за борба с цензурата на бългаски (превод на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Парламента) и на английски език. Тук също можете да намерите приложението към чл. 28 от проектозакона, съдържащо Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, мотивите на вносителя на проекта, одобрен от МС и стенограма от публичната дискусия, организирана от Парламентарния информационен център по инициатива на Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред и в сътрудничество с фондация "Програма Достъп до Информация".

Законът за защита на класифицираната информация беше приет от Народното събрание на 24.04.2002 г.

Два проекта за Закон за защита на личните данни:

1. Внесен в Народното събрание от Надежда Михайлова (ПГ ОДС) на 19.07.2001 г.
2. Одобрен от Министерски съвет на 11.10.2001 г. и внесен в НС на 18.10.2001 г.

Водеща комисия - Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

Прочетете становището на нашия екип и Конвенцията за защита лицата във връзка с автоматизираната обработка на лични данни, приета от Съвета на Европа на 28.01.1981 г.

Законът за личните данни бе обнародван в брой 1 на Държавен вестник от 04.01.2002 г.

Проекти за Закон за опазване на околната среда

Прочетете становището на нашия екип и мотивите за връщане за ново обсъждане на Закона за опазване на околната среда на Президента Георги Първанов от 05.08.2002 г.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 25.03.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP