М Е М О Р А Н Д У М

Ние, представителите на неправителствените организации, участвали в Националната кръгла маса „Застъпничество за свободен достъп до информация”, проведена на 14 март 2008 г. в София, се обединихме около следното. В процеса на търсене на обществена информация от публичните институции се сблъскваме със следните проблеми:

 • Като цяло липсва политическа воля за прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);

 • Липсата на независим орган за контрол на изпълнението на ЗДОИ затруднява защитата на правото на достъп до информация, свеждайки я единствено до възможността за съдебно обжалване;
 • Липсата на детайлна уредба на активното публикуване на информация онлайн създава редица трудности пред изпълнението на задълженията за публикуване;
 • Липсата на детайлна процедура за работа с електронните заявления създава проблеми пред упражняването на правото на достъп до информация;
 • Невъзможен е достъпът до информация от монополисти, предоставящи обществени услуги (ВиК, Топлофикация, електроснабдителни дружества, БТК);
 • Често институциите отказват информация, която е обект на висок обществен интерес с мотив “търговска тайна „ и „защита интересите на третото лице”;
 • Не се отчита преобладаващия обществен интерес при предоставянето на информация;

 • Не се публикуват проекти на нормативни документи;
 • Не се публикува предварителна информация за програми и стратегии;
 • Липсва прозрачност относно процеса на оценка на проекти по предприсъединителните фондове на ЕС след приключване на процедурата;
 • Задължените институции често дават, в отговор на заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), голям обем информация, която не съответства точно и конкретно на запитването;
 • Дори когато институциите предоставят информация, тя не винаги е пълна и достоверна;
 • Служителите от администрацията реагират все едно са застрашени, когато гражданите търсят информация от тях;
 • Липсва практика за изпращането на предоставената информация по пощата;
 • Ограниченият капацитет на служителите в администрацията за работа с компютри, често води до невъзможност да предоставят информация в електронна форма;
 • Не се отчитат специалните нужди на хората с увреждания;
 • Мълчаливите откази продължават като практика;
 • Има случаи, в които администрацията отказва информация, просто защото не е изготвила поисканите документи, въпреки, че е била задължена;

 • Съдебната процедура по обжалване на отказите е бавна и тромава;
 • Съдебната практика по сходни казуси често е противоречива;
 • Дори когато съдебните решения са в полза на заявителите липсва ефективен механизъм, който да гарантира получаването на търсената информация.

Убедени, че подобряването на достъпа до обществена информация е от изключителна важност за доброто управление; за създаване на условия за ефективна превенция на корупцията; за активното участие на гражданите в процеса на взимане на решения; и за развитието на гражданското общество и културата на прозрачност в България, ние предлагаме:

Промени по отношение на законодателството:

 • Да се въведе задължение за публикуване на категориите информация по чл. 15 от ЗДОИ в Интернет страниците на съответните институции;
 • Да се уреди процедурата за подаване на заявления за достъп и получаване на информация по електронен път;
 • Да се въведе детайлна дефиниция на понятието “търговска тайна” в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК);
 • Да се премахне от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) категорията информация “служебна тайна”;
 • Да се създаде възможност за обжалване на отказите за предоставяне на информация по административен ред;
 • Да се въведе в закона задължение за администрацията да прави баланс на интереси при предоставяне на информация;
 • Да се създаде независима институция, която да разглежда откази за предоставяне на информация; да извършва разяснителна дейност по закона (напр. да изработва и разпространява разяснителни материали); да прави и се произнася относно баланса на интереси в казуси на търсене на информация от обществен интерес;
 • Да се въведе бързо съдебно производство по разглеждане на дела за достъп до обществена информация.

Промени по отношение на активното публикуване на обществена информация:

 • Да се публикуват онлайн всички нормативни актове (закони, правилници, наредби, инструкции, постановления), индивидуални актове (заповеди, решения), както и подлежащи на съдебно обжалване устройствени планове и проекти, които съответните институции създават, прилагат или контролират.
 • Всяка институция да публикува онлайн актуална информация за поддържаните от нея публични регистри и бази данни;
 • Всяка институция да публикува онлайн подзаконови актове, правилници, указания, вътрешни правила, свързани с прилагането на ЗДОИ в съответната институция;
 • Всяка институция да публикува на интернет страницата си информация, която вече е търсена;
 • Всяка институция да създаде и поддържа форум - “често задавани въпроси”, както и гореща телефонна линия;
 • Да се осигури публичност на всички документи, свързани с оценката и класирането на проектите, финансирани от фондовете на ЕС, включително в интернет;
 • Да се осигури прозрачност на съставите на комисиите, които вземат решения по проектите, финансирани от фондовете на ЕС, след приключване на процедурата.
 • Да се публикуват всички договори на институциите, които изцяло или частично се изпълняват със средства от бюджета или със средства от европейските фондове;
 • Всяка институция да публикува онлайн актуален бюджет и отчет по изпълнение на бюджета;
 • Да се публикуват в интернет страницата на съответната институция наложените санкции на служители, неизпълняващи задълженията си по ЗДОИ.

Промени по отношение изпълнението на ЗДОИ:

 • Да се съкрати процеса за подаване на заявления и получаване на информация – обслужване на едно гише;
 • Да се въведе възможност за електронно подаване на заявление и електронно проследяване пътя на заявлението в институциите;
 • Да се създаде възможност за плащане на разходите по предоставяне на информация по банков път;
 • Да се възобновят задължителните обучения на служителите от администрацията свързани с правото на достъп до информация;
 • Да се прилагат санкциите за служителите, които не изпълняват задълженията си, предвидени в ЗДОИ;

С цел повишаване капацитета на неправителствените организации, активно използващи правото на достъп до информация, е необходимо::

 • Да се продължи разяснителната кампания по ЗДОИ, тъй като гражданите трябва да познават правото на достъп до информация, за да го упражняват успешно;
 • Да се преиздаде наръчника на Програма Достъп до Информация „Как да получим достъп до информация“;
 • Да се създаде Национална мрежа на застъпниците за достъп до информация с цел размяна на информация; използване на капацитета на неправителствените организации за правна помощ; провеждане на успешни кампании за повече прозрачност на публичните институции.

НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 18.03.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP