Проекти

Начало

 

 

Прозрачност на административните съдилища
март 2020 – март 2022

Донор на проекта: Фондация "Америка за България"

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ? потенциал на успешна и модерна европейска нация. Фондация „Америка за България” развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и чрез много от своите програми насърчава контактите между хората на двете страни, както и обмена на идеи и знания. Фондацията въплъщава щедростта на американския народ и се придържа към най-високите американски стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности.

Подкрепата за Програма Достъп до Информация е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Програма Достъп до Информация и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

Целта на проекта е чрез правен анализ, изготвяне на методология с участие на всички заинтересовани, оценка на страниците на административните съдилища и Върховния административен съд (ВАС), предоставяне на правна помощ в случаи на достъп до информация с потенциал да подобрят бизнес средата и информационна кампания, да се:
• Подобрят практиките по достъп до информация в административните съдилища и ВАС;
• Изготвят препоръки за подобряване на прозрачността и отчетността в съдебната система;
• Повиши активната прозрачност и общественото доверие в административните съдилища;
• Повиши познатостта и упражняването на правото на достъп до информация;
• Утвърди ПДИ като Консултативен център за прозрачност.

Прозрачността на съдебната система гарантира правото на справедлив процес, както и е условие за общественото доверие в съдилищата. Те са ключови за всяко демократично общество. Административните съдилища разглеждат случаи, в които граждани и бизнес обжалват незаконни решения или действия на органите на власт. Прозрачността на административните съдилища и на ВАС е важна за правото на достъп до информация, за правилното функциониране на съдебната система и за доверието в нея. Въз основа на своя 23-годишен опит в областта на свободата на информация, ПДИ идентифицира следните нужди и рискове:

 • Необходимост от повишаване на прозрачността на съдебната власт;
 • Необходимост от мониторинг и оценка на прозрачността;
 • Риск от непоследователна съдебна практика;
 • Необходимост от обществена осведоменост и образование в областта на достъпа до информация;
 • Необходимост от навременна и ефективна комуникация на резултатите от мониторинга, съдебните решения и успешните дела за достъп до информация.

В отговор на тези нужди, ПДИ ще:

 • Прегледа и анализира правната рамка, въвеждаща задълженията за активно публикуване на информация и ще разработи уеб базирана методология за оценка на интернет страниците на 28-те административни съдилища и ВАС;
 • Представи и дискутира методологията за оценка на интернет страниците на административните съдилища със заинтересовани групи на 3 кръгли маси. Ще проведе и интервюта и консултации с представители на административните съдилища и ВАС, включително чрез своите 27 координатори в областните градове;
 • Направи оценка на интернет страниците на 28 административни съдилища и на ВАС;
 • Подготви доклад „Достъп до информация в съдебната власт“ с препоръки, които ще бъдат обсъдени на национална конференция;
 • Предоставя правна помощ на граждани и НПО в случаи на търсене на достъп до информация с потенциал да разкрият корупция или нередности, да увеличат отчетността на управлението и да подобрят условията за правене на бизнес и инвестиции в България;
 • Провежда кампания за повишаване на осведомеността, обучения и курс за студенти, за да окуражи активното упражняване на правото на достъп до информация;
 • Комуникира активно резултатите от всички дейности, поддържа и развива националната мрежа от координатори в страната, ще участва в международни мрежи като Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (FOIAnet).

Резултати:

 • Информация за стотиците случаи, в които правният екип предостави правна помощ в периода на изпълнение на проекта, може да видите в секция "Случаи"
 • Информация за съдебните дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ за достъп до информация в периода на отчета е публикуване в секция "Съдебни дела"
 • Като част от процеса на идентификациране на задълженията за активно публикуване на информация от съдилищата, адв. Терзийски от правния екип на ПДИ състави анализ, публикуван в брой 8 (200) на Информационния бюлетин на ПДИ от август 2020:

Видове информация, създавана и съхранявана от съдилищата

Във връзка със систематизацията на категориите информация, която е задължителна за публикуване от съдилищата, ПДИ подготви кратък анализ на съдебната практика (по дела, подкрепени от ПДИ) срещу откази на съдилищата да предоставят достъп до информация. През годините правният екип на ПДИ е оказвал правна помощ по шест дела срещу откази на съдилища да предоставят достъп до обществена информация. Въпреки че броят на делата не е голям, прегледът на съдебните решения по тях дава възможност да се придобие представа за това какви според съдебната практика са видовете информация, създавана и съхранявана от съдилищата, и какъв е редът за достъп до нея.

 • За целите на разработването на уеб-базирана методология за оценка на интернет страниците на 28-те административни съдилища и ВАС правният екип на ПДИ подготви структурирани интервюта, които бяха проведени с представители на административните съдилища от журналистите от координаторската мрежа на ПДИ.

Маргарита Славова, председател на Административен съд - Силистра: „В последните години отказите на достъп до информация не са типични“

С Маргарита Славова, председател на Административен съд - Силистра, координаторът на ПДИ в Силистра Калина Грънчарова взе интервю за Информационния бюлетин на ПДИ, брой 1 (205) от февруари 2021 г.

 • Първо проучване на активната прозрачност на административните съдилища
 • беше проведено от правния екип на ПДИ през лятото на 2021 г.:

Проучване на активната прозрачност на административните съдилища 2021

В периода 23 юли – 23 август 2021 година правният екип на Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 28-те административни съдилища в страната и на Върховния административен съд (ВАС). Целта на проучването е да се оцени как административните съдилища и ВАС изпълняват задълженията си за активно публикуване на информация в интернет, както и задължения, свързани с прозрачност и отчетност.

 • Като част от дейността по проекта за провеждане на кампания за повишаване на осведомеността на гражданите за тяхното право на достъп до информация, ПДИ проведе два курса за студенти, благодарение на подкрепата от Фондация "Америка за България" и на дългогодишното си партньорство с Нов български университет:

Завърши петият практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“

На 18 декември 2020 Програма Достъп до Информация връчи сертификати на студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет за успешно преминаване на практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“. Курсът се проведе за пръв път онлайн, в периода 6 ноември 2020 - 18 декември 2021, пред 10 студенти от НБУ, учещи в бакалавърската програма „Журналистика“ и магистърската „Международни бизнес комуникации“. Лектори в курса бяха изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева и адвокатите от правния екип на ПДИ Кирил Терзийски, Стефан Ангелов и Александър Кашъмов. Лектори в курса бяха изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева и адвокатите Кирил Терзийски и Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ.

Завърши шестият практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“

На 17 декември 2021 приключи практическият курс, който Програма Достъп до Информация води за студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет. Рекорден брой студенти - 24 - получиха сертификати за успешно преминаване на курса „Достъп до информация и обществени комуникации“ (от тях 23 учат в бакалавърските програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“, участва и един студент от Националната спортна академия от специалност "Спортна журналистика"). За втора поредна година курсът се проведе онлайн, в периода 5 ноември - 17 декември 2021. Лектори бяха изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева и адвокатите от правния екип на ПДИ Стефан Ангелов и Александър Кашъмов.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.03.2022 • © 1999 Copyright by Interia & AIP