Моделна институция

 
За институцията
Структура
Функции
Контакти
Нормативна уредба
Общински съвет (за община)
Състав
Наредби, решения
Заседания
Обществено обсъждане
Документи
Нормативни документи
Проекти
Стратегии, планове, програми
Обществено обсъждане
Достъп до информация
Процедури за достъп
Заявление
Информационни ресурси, регистри
Често търсени документи
Разсекретени документи
Отчет


Стратегии, планове, програми

Стратегия за развитието на Община...
План за развитието на Община ... 2007 - 2013 г.
Стратегия за развитие на содиалните услуги в Община...
Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие 2005 - 2014 г.
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците
Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България до 2015 г.
Планове за управление на речния басейн
Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета
Национална стратегия за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в българските училища
Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Национална стратегия за научни изследвания
Националната здравна стратегия
Национална програма за профилактика на наследствените болести, предразположения и вродените аномалии 2000-2005 "

 

Връзки:
Министерство на здравеопазването
Община Стамболово
Община Сливен
Пресцентър
Важна информация
Предстоящи събития
Услуги
Харта на клиента
Административни услуги
Търгове и конкурси
Обществени поръчки
Концесии
Свободни длъжности
Държавно/общинско имущество
Бюджет
Проектобюджет
Изпълнение на бюджета
Отчети
Финансови отчети
Отчети за дейността
Антикорупция
Сигнали
Имуществени декларации
Конфликт на интереси
Последна промяна: 31.01.2008 г.