Моделна институция

 
За институцията
Структура
Функции
Контакти
Нормативна уредба
Общински съвет (за община)
Състав
Наредби, решения
Заседания
Обществено обсъждане
Документи
Нормативни документи
Проекти
Стратегии, планове, програми
Обществено обсъждане
Достъп до информация
Процедури за достъп
Заявление
Информационни ресурси
Често търсени документи
Разсекретени документи
Отчет


Информационни ресурси на институцията - каква информация съхраняваме?

Басейнова дирекция:

1. Регистър на защитените територии за опазване на повърхностни и подземни води или за опазване на местообитания и видове, директно зависещи от водите.
2. Разрешителни за водоползване и/или ползване на водни обекти по Закона за водите
3. Регистър на издадените разрешителни за водоползване и ползване на воден обект по Закона за водите в обхвата на БД Дунавски район
4. Регистър на постъпилите заявления по издаване на разрешителни за водоползване и/или ползване на воден обект
5. Регистър на съставените констативни протоколи от осъществените проверки на служителите от БДДР
6 Регистър на издадените актове и наказателни постановления по Закона за водите - Регистър на получените жалби и сигнали
7. Регистър на учредените Санитарно-охранителни зони около питейните водоизточници на територията на БДДР
8. Регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация
9. Годишен доклад за дейността на БД и шестмесечни отчети; Брошури; Книги – хидрологичен справочник на реките в България; Картен материал обхващащ територията на БД Дунавски район

Лице за контакт: Петя Иванова, младши експерт

Регистър на издадените разрешителни от Басейнова дирекция - Пловдив

2003          2004          2005          2006         2007         2008         2009

Регистър на съоръженията за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели /чл. 112, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА №1 от 2007 година/
2000      2001      2002      2003      2004      2005      2006      2007      2008   

Пример от Националния каталог на източниците на екологична информация към ИАОС

Заглавие на информационния ресурс: Данни за обема, техническите и технологичните решения и срока на предвижданите дейности, мерките за опазване на земните недра, околната среда и за безопасността и здравето на работещите
Формати на наличната информация: MS Office; На хартиен носител
Език на оригиналните данни: Български език
Печатни издания: Годишен доклад на РИОСВ - В. Търново
Достъп до данните: Информацията се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до на Директора на РИОСВ – гр. Велико Търново.
Лице за контакт: геолог Найден Недев
Адрес: гр. Велико Търново - 5002, п.к. 11
Улица ул. "Никола Габровски" № 68
Телефон 062/ 62 03 58, в. 200
Факс 062 62 37 84

Публични регистри към общините:

1. Регистър общинска собственост
2. Общинската агенция за приватизация
2. Регистър на търговските дружества с общинско участие

Връзки:
Община Луковит
Регистър общинска собственост - Сливен
Регистър на търговските дружества с общинско участие - Сливен
Общинската агенция за приватизация - Велико Търново
Национален каталог на източниците на екологична информация към ИАОС
Описание на информационните масиви и ресурси, използвани в ДАМС

Пресцентър
Важна информация
Предстоящи събития
Услуги
Харта на клиента
Административни услуги
Търгове и конкурси
Обществени поръчки
Концесии
Свободни длъжности
Държавно/общинско имущество
Бюджет
Проектобюджет
Изпълнение на бюджета
Отчети
Финансови отчети
Отчети за дейността
Антикорупция
Сигнали
Имуществени декларации
Конфликт на интереси
Последна промяна: 11.11.2009 г.