Моделна институция

 
За институцията
Структура
Функции
Контакти
Нормативна уредба
Общински съвет (за община)
Състав
Наредби, решения
Заседания
Обществено обсъждане
Документи
Нормативни документи
Проекти
Стратегии, планове, програми
Обществено обсъждане
Достъп до информация
Правила за предоставяне
Заявление
Информационни ресурси
Често търсени документи
Разсекретени документи
Отчет

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
Долуподписаният  ПЕТКО ЯНКОВ АРНАУДОВ
Длъжност КМЕТ,  Месторабота: ОБЩИНА ЦАРЕВО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

       В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И КАТО МОЙ МОРАЛЕН АНГАЖИМЕНТ, ВИ ПРЕДСТАВЯМ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМОТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО КЪМ 31.12.2005 ГОД.

  Д Е К Л А Р И Р А М

 следното придобито имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи


Пресцентър
Важна информация
Предстоящи събития
Услуги
Харта на клиента
Административни услуги
Търгове и конкурси
Обществени поръчки
Концесии
Свободни длъжности
Държавно/общинско имущество
Бюджет
Проектобюджет
Изпълнение на бюджета
Отчети
Финансови отчети
Отчети за дейността
Антикорупция
Сигнали
Имуществени декларации
Конфликт на интереси
Последна промяна: 02.11.2009 г.