Моделна институция

 
За институцията
Структура
Функции
Контакти
Нормативна уредба
Общински съвет (за община)
Състав
Наредби, решения
Заседания
Обществено обсъждане
Документи
Нормативни документи
Проекти
Стратегии, планове, програми
Обществено обсъждане
Достъп до информация
Процедури за достъп
Заявление
Информационни ресурси
Често търсени документи
Разсекретени документи
Отчет


Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за пазарите на финансови инструменти
Мотиви към проекта на Закон за пазарите на финансови инструменти
Обществено обсъждане

Закон за управлението на етажната собственост в жилищните сгради
Мотиви към проекта за Закон за управлението на етажната собственост в жилищните сгради
Обществено обсъждане

Наредби, програми

Проекти на национални изпитателни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация за професии от професионални направления:

* код 543 – Производство на изделия от дървесина,
* код 622 – Озеленяване и цветарство.

Бележки, становища и предложение може да се изпращат в МОН, Дирекция „Политика в професионалното образование и продължаващо обучение” на факс (02) 9217 596 или на електронен адрес: m.gateva@mon.bg в срок 21 декември 2007 г.

Проект на национална изпитателна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация по професия код 544040 Сондьор, специалност код 5440401 Проучвателно сондиране от професионално направление код 544 Добив и обогатяване на полезни изкопаеми.

Бележки, становища и предложение може да се изпращат в МОН, Дирекция „Политика в професионалното образование и продължаващо обучение” на факс (02) 9217 596 или на електронен адрес b.hristova@mon.bg в срок 20 декември 2007 г.

Връзки:
Министерство на вътрешните работи
Министерство на траспорта
Минитерство на образованието
Министерство на здравеопазването
Министерство на културата
Община Плевен


Пресцентър
Важна информация
Предстоящи събития
Услуги
Харта на клиента
Административни услуги
Търгове и конкурси
Обществени поръчки
Концесии
Свободни длъжности
Държавно/общинско имущество
Бюджет
Проектобюджет
Изпълнение на бюджета
Отчети
Финансови отчети
Отчети за дейността
Антикорупция
Сигнали
Имуществени декларации
Конфликт на интереси
Последна промяна: 11.11.2009 г.