Моделна институция

 
За институцията
Структура
Функции
Контакти
Нормативна уредба
Общински съвет (за община)
Състав
Наредби, решения
Заседания
Обществено обсъждане
Документи
Нормативни документи
Проекти
Стратегии, планове, програми
Обществено обсъждане
Достъп до информация
Процедури за достъп
Заявление
Информационни ресурси
Често търсени документи
Разсекретени документи
Отчет


Функции и правомощия

Кметът на общината осъществява функциите си, предвидени по Закона за местното самоуправление и местната администрация, като:

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет;
4. Организира изпълнението на общинския бюджет;
5. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
6. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданското състояние и орган по настойничеството и попечителството. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата (кметските наместници), в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация

....

Функции на Общинския съвет


Общинския съвет определя политиката за изграждането и развитието на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 11 на ЗМСМА, както и на другите дейности, определени със закон.

1. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финансии, данъци, такси, общинската администрация;
2. Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
3. Образованието – предучилищно възпитание, начално, основно и средно образование;

...

Областният управител:

1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
3. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
4. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;

...

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране:

1. ръководи и представлява агенцията;
2. издава, изменя, допълва, подновява, прекратява и отнема лицензии и разрешения за безопасно осъществяване на дейностите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия;
3. осъществява контрол по спазване на изискванията и нормите за безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво и на условията на издадените лицензии и разрешения;
4. издава и отнема удостоверения за правоспособност за работа в ядрени съоръжения или с източници на йонизиращи лъчения;

Министърът на транспорта упражнява своите правомощия в областта на транспорта, като:

  • създава условия за безопасност в търговското корабоплаване, гражданското въздухоплаване и железопътния транспорт и контролира спазването им;
  • организира и контролира технически разследването на авиационни произшествия и сериозни инциденти; произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища, произшествия и инциденти в железопътния транспорт; поддържа система за задължително и доброволно докладване на авиационни произшествия и сериозни инциденти, на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища, на произшествия и инциденти в железопътния транспорт;
  • организира контрола по спазване на условията за осъществяване на обществен превоз на пътници и товари и на документите, свързани с превоза;
  • определя:
    а) документите за превоз;
    б) условията и реда за одобряване на типовете пътни превозни средства и измененията на тяхната конструкция;
    в) изискванията, на които трябва да отговарят водачите;
Връзки:
Агенция за ядрено регулиране
Община Сливен
Община Тунджа
Министерство на околната среда и водите
Министерство на труда и социалната политика
Пресцентър
Важна информация
Предстоящи събития
Услуги
Харта на клиента
Административни услуги
Търгове и конкурси
Обществени поръчки
Концесии
Свободни длъжности
Държавно/общинско имущество
Бюджет
Проектобюджет
Изпълнение на бюджета
Отчети
Финансови отчети
Отчети за дейността
Антикорупция
Сигнали
Имуществени декларации
Конфликт на интереси
Последна промяна: 13.11.2009 г.