Моделна институция

 
За институцията
Структура
Функции
Контакти
Нормативна уредба
Общински съвет (за община)
Състав
Наредби, решения
Заседания
Обществено обсъждане
Документи
Нормативни документи
Проекти
Стратегии, планове, програми
Обществено обсъждане
Достъп до информация
Процедури за достъп
Заявление
Информационни ресурси
Често търсени документи
Разсекретени документи
Отчет


Отчети за дейността по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ [институцията] изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, който включва и данни за направените откази и причините за това. Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията и се изпраща до Министъра на държавната администрация и административната реформа.

Отчет за постъпилите заявления и данни за направените откази през 2007 г.

През 2007 г. в [институцията] постъпиха 128 заявления за достъп до информация, от тях:

В деловодството 56
По телефона 34
По е-mail 22
По пощата 21
По факс 5

Пълен достъп бе предоставен по 113 от постъпилите заявления, частичен достъп бе предоставен по 13 от заявленията, а на 2 беше отказан достъп, на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ (информация, която е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение).

Най-често търсената информация от [институцията] е следната:

- относно контролната дейност на администрацията 28 заявления
- относно отчетността на институцията 21 заявления
- за изразходване на публични средства 18 заявления
- относно процеса на вземане на решения 17 заявления
- договори на институцията 7 заявления

Справка от регистъра на заявленията за достъп до информация можете да прочетете тук:
2007 г. 2006 г. 2005 г. 2004 г. 2003 г.

Връзки:
Областна администрация - Велико Търново
Регистър на Басейнова дирекция - Пловдив за първото шестмесечие на 2009г.
Доклад за изпълнението на ЗДОИ на Община Сливен

Отчет за работата по ЗДОИ на Министерство на образованието, младежта и науката за периода 2006-2008 г.

Пресцентър
Важна информация
Предстоящи събития
Услуги
Харта на клиента
Административни услуги
Търгове и конкурси
Обществени поръчки
Концесии
Свободни длъжности
Държавно/общинско имущество
Бюджет
Проектобюджет
Изпълнение на бюджета
Отчети
Финансови отчети
Отчети за дейността
Антикорупция
Сигнали
Имуществени декларации
Конфликт на интереси
Последна промяна: 31.01.2008 г.