Моделна институция

 
За институцията
Структура
Функции
Контакти
Нормативна уредба
Общински съвет (за община)
Състав
Наредби, решения
Заседания
Обществено обсъждане
Документи
Нормативни документи
Проекти
Стратегии, планове, програми
Обществено обсъждане
Достъп до информация
Процедури за достъп
Заявление
Информационни ресурси
Често търсени документи
Разсекретени документи
Отчет


Достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до наличната информация създадена или съхранявана в [Име на институцията], без да доказвате конкретен интерес. Процедурите за достъп до информация в [Институцията] са подробно уредени в Заповед/Вътрешни правила, утвърдени от ръководителя на институцията .
Примери за вътрешни правила за предоставяне на достъп до информация може да видите тук.

Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:

  • трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
  • адрес за кореспонденция, телефон за връзка;
  • описание на исканата информация или документи;
  • в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Примерен формуляр на заявление за достъп до информация можете да изтеглите тук:

Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:

- в деловодството на [институцията]
- на факс (02) 987 65432
- чрез попълване на електронния формуляр
- чрез писмо на адрес: София 1000, Ул.”Солунска” №1

За допълнителна информация:
тел.: (02) 987 4321
Иван Иванов - младши експерт
Работно време: от 9:00 до 12:30 и 13:30 до 17:30

Заплащане на информацията

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат съгласно заповед №10 на МФ/10.01.2001 и чл.8 от ПМС № 253 / 20.09.2004 год, като те не могат да надвишават материалните.

Отговор на заявленията за достъп до информация

След постъпване на заявленията за достъп до обществена информация, те се разпределят към съответните дирекции/отдели в зависимост от характера на исканата информация.

Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи (например, когато информацията е в прекалено голямо количество и е нужно допълнително време за обработването й, или за предоставянето й е нужно съгласието на трето лице).

За предоставянето или отказът от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.

Връзки:
Басейнова дирекция - Пловдив
Достъп до обществена информация в Министерство на финансите
Община Сливен
Община Тунджа
Министерство на околната среда и водите
Министерство на физическото възпитание и спорта
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Национална агенция по приходите
Областен управител - Велико Търново
Областна администрация - Бургас
Министерство на правосъдието на САЩ
Пресцентър
Новини
Предстоящи събития
Услуги
Харта на клиента
Административни услуги
Търгове и конкурси
Обществени поръчки
Концесии
Свободни длъжности
Държавно/общинско имущество
Бюджет
Проектобюджет
Изпълнение на бюджета
Отчети
Финансови отчети
Отчети за дейността
Антикорупция
Сигнали
Имуществени декларации
Конфликт на интереси
Последна промяна: 11.11.2009 г.