Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. Янтра Днес 04.07.2001 г.
Една година по-късно, или публичната информация след приемането на ЗДОИ

Фондация "Програма Достъп до Информация" (ПДИ) е органндацията, поставила на дневен ред публичния дебат за важността на свободата на информация. От създаването си през 1996 г. ПДИ осъществи широко застъпничество за Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), участвайки на всеки етап от неговото приемане (Обн. ДВ, бр. 55 от 07. 07. 2000 г.). Една година по-късно фондация "Програма Достъп до Информация" подготви и представи първия си доклад за състоянието на достъпа до информация в България. Целта иа този документ е да очертае развитието в областта на правото на информация и неговото прилагане, свързани с най-същественото събитие в тази област, а именно-приемането на ЗДОИ.

Този доклад обхваща и приода преди приемането на закона, когато упражнявахме своето право на информация въз основа на текста на чл. 41 от Конституцията на Р Б и на други законови норми от действащото законодателство. ЗДОИ обаче сложи ново начало в упражняването на правото на информация поради възможността за съдебен контрол. Още докато подготвяхме общественото мнение за необходимостта от този закон беше ясно, че през тази и следващите години една ог основните цели на дейността на ПДИ е подпомагането на ефективното прилагане на Закона за достъп до обществена информация.

Всеки, който познава или е имал инцидентно съприкосновение със ЗДОИ, знае, че целта на този закон е да създаде правила за прозрачност в управлението и възможност за информирано участие на гражданите в него чрез достъп до информация, съхранявана от държаните органи, органите на местното самоуправление и другите публични институции. Немалка част от тази информация се отнася до всекидневния живот на гражданите и засяга здравето, околната среда, обществения ред а населеното място, в което живеят. Нейното навременно узнаване - чрез медиите или чрез индивидуалния достъп, е необходимо за гражданите, за да могат те всекидневно да правят своя избор. В този смисъл информацията с необходимо условие за човешкото действие.

Предоставянето на информацията, която органите трупат, събират и ще събират, е само едната страна на оползотворяването й. Отсреща трябва да има някой, който да я търси, да я съпоставя и съчетава с вече известното и да я включва в обществена употреба. ПДИ е организацията, която подпомага упражняването на правото на информация, тя насърчава търсенето на информация чрез гражданско образование в областта на свободата на информация. Не на последно място ПДИ работи за прозрачност на институциите на централната и местната власт. В доклада "ПДИ - състоя-нието на достъпа до публична информация в България" се правят препоръки: за приемане на законодателство, уреждащо достъпа до проектозакони преди одобрението им от МС, за приемането на Закон за защита на личните данни (ЗЗДД), който ще позпомое на прилагането на Закона за достъп до обществена инфор мация; за приемането на Закон за секретната информация, Закон за архивите. Сред препоръките са и мерки, които да улеснят прилагането на ЗДОИ: изграждането на административни структури, подпомагащи достъпа на гражданите до обществени информация - читални, упълномощени лица, които да приемат и разглеждат заявленията, създаването на публични регистри на всички документи, съхранявани и създавани в органите на държавна власт и местно самоуправление, обучение на администрацията за прилагане на закона, създаване и рачпространение на материали за разясняване на правото на информация и процедурата по закона, както и грижата задължените но ЗДОИ субекти да бъдат финансово обезпечени за изпълнение на задълженията им по закона.

ПДИ разглежда в този доклад българския ЗДОИ в сравнителен план и посочва свързаните с него актове и закони. С приноссн характер са обаче посочените практики по търсене и предоставяне на информация, обособени в отделна глава. Там са случаите за отказ на информация преди приемането на ЗДОИ и съдебната практика от този период, както и случаите след приемането на закона и произтеклите от това възможности за съдебен контрол.

Не само за да поощрим ра-ботата на „субектите'' по ЗДОИ, но и за да можем всекидневно да правим своя информиран избор, ние - гражданите, трябва да започнем да се превръщаме в активна страна по влезлия преди година в сила Закон за достъп до обществена информация и търсейки правата си, да осъществяваме граждански контрол върху институциите, които държавата издържа с нашите данъци. Програма достъп до информа- ция ще подкрепи усилията ви. Търсете нейните безплатни юридически консултации но тачи тематика на адрес: София 1000, ул. „Раковски" 120, тел /факс: 02/988 50 62, 986 77 09 ел. поща: office@aip-bg.org

Веселка ВЕНКОВА. координатор иа ИДИ за Великотърновска област

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP