Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. Устрем 18.07.2001 г.
Програма Достъп до Информация достигна Силистренска област


Фондация 'Програма Достъп до Информация"/ПДИ/ е учредена на 23 октомври 1996 г. в София от журналисти, юристи, социолози и икономисти, работещи за информирано обществено мнение.

Програма Достъп до Информация спомага за реализиране правото на гражданите на информация, заложено в чл. 41 на
Конституцията на България.

Чл. 41 /1/ Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.
/2/ Гражданите имат право на информация от държавен орган, или учреждение по въпроси, които представляват за тях
законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.

Програма Достъп до Информация насърчава търсенето на информация чрез гражданско образование в областта на
свободата на информацията и осигурява повече прозрачност в дейността на институциите на местното самоуправление
и централната власт.

Програмата работи с изградена журналистическа мрежа в областните центрове за събиране на случаи на отказ на информация, оказва помощ и дава препоръки до държавните и общински органи за подобряване на нормативната уредба на достъпа на информация. Чрез медиите се разяснява правото на достъп до информация.

На 7 юли 2000 г. бе обнародван Законът за достъп до обществена информация. Такъв закон за първи път се приема в България. В повечето демократични държави съществува подобен закон. Той улеснява всеки гражданин или юридическо лице в търсенето на информация, като предоставя достъп до най-богатата съществуваща база данни -
тази на държавата.

Изпълнителен директор на програмата е Гергана Жулева. Координатор за Силистренска област е Йордан Георгиев,
журналист.

Кой има право на достъп до информация?
Законът за достъп до обществена информация дава право на всеки на достъп до информация. Това означава, че
всеки:
• българин
• чужденец или лице без гражданство
• българско или чуждестранно юридическо лице има право да подаде искане за достъп до информация и съответно да получи достъп до нея.

Вашите откази на информация от институции регистрирайте на адрес:

Силистра, 7 500
Централна поща , П.К. /Пощенскакутия/ 268.
За контакти: 086/ 2 48 45


София 1000, ул. Раковски №120, вх.А ет.4
тел./факс /359 2/ 988 50 62, 986 7709, 981 97 91
e-mail :office@aip-bg.org

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP