Публикации за ПДИ

Начало

 

 


"Сливенски новини" 3-9.11.2000 г.

Как да получим достъп до имформация

I. Кой има право на достъп до информация
Законът за достъп до обществена информация дава право на всеки на достъп до информация. Това означава, че всеки: българин, чужденец или лице без гражданство, българско или чуждестранно юридическо лице, има право да подаде искане за достъп до информация и съответно да получи достъп до нея.

II. Кой е задължен да ни предоставя информация
Задължени да предоставят информация са всички държавни органи и органи на общинско самоуправление.
Задължени да предоставят информация на гражданите са и публичноправните субекти, както и всички лица, получаващи финансиране от държавния бюджет.
Средствата за масова информация са задължени да предоставят само определени категории информация /чл. 18отЗДОИ/.

III. Каква информация можем да искаме по ЗДОИ
Всяка информация, която съхраняват ържавните органи.
Информацията винаги е записана на някакъв носител. Най-важната информация, която съхраняват държавните и общински органи, се съдържа в документите, които те създават. Това са различните заповеди на министри, кметове и т.н., решения на общински съвети, агенции и т.н., по какъвто и повод да са издадени.
Освен документи, в канцелариите на различните държавни и общински органи има и много информация, отпечатана или дори просто писана на хартия, която не е във форма на документ. Такъв е например списъкът за посещения в една административна сграда, който стои при портиера.
Понякога не е достатъчно да се прочете само документът, който ни интересува, но е важно и да се видят съпътстващи мнения, становища, препоръки и бележки, които са подвързани в една папка с документа. Цялата изброена информация - документ, други писмени материали, папка, трябва да ни бъде предоставена, когато поискаме това.
С развитието на техниката информацията все по-често се съхранява на други носители. В държавната и общинската администрация широко навлизат компютрите, където се съхранява различна информация на дискети, компактдискове или в паметта на самия компютър. Камерите, които снимат влизащите в сградите на министерствата, например, записват тази информация на ленти. Важни срещи и заседания понякога се записват на касети, компактдискове. Всеки има право на достъп до информация, независимо от носителя, на който тя се съхранява.

IV. Как да получим достъп до информация

1. Къде да поискаме достъп до информация
И при устно, и при писмено искане на информация трябва да се обърнете към определен служител. Законът не е определил ясно кой да е този служител, така че трябва да проверите във всяка институция, където искате информация, кой е той. В повечето случаи можете да зададете въпроса си или да подадете заявление в един от следните отдели: приемна за граждани, пресцентьр и връзки с обществеността, деловодство, специално звено за приемане на молби за достъп до информация.

Внимание! Понякога е възможно да откажат да регистрират заявлението ви, т.е. да не ви дадат входящ номер. В такъв случай го изпратете в писмо с обратна разписка на адреса на органа, до когото го отправяте.

2. Как да поискаме достъп до информация
Искането на достъп до информация може да бъде устно запитване или писмено заявление. Нищо не пречи да използвате и двата начина, или само единия. Информация може да се иска и по електронен път. Внимание! Препоръчваме ви все пак винаги да подавате писмено заявление, защото само така можете да докажете, че сте поискали информация.

2.1. Устно искане на информация
Първо разберете кой служител в институцията е отговорен за предоставянето на информация. Обърнете се към него с въпроса, който ви интересува, и поискайте да ви се предостави информация в желаната от вас форма на достъп: устна справка; преглед или прочит на търсената от вас информация; копия на хартиен или технически носител.
Служителят е длъжен да ви предостави информацията веднага. Ако той/тя се забави, препрати ви при друг, започне да изисква от вас допълнителни документи, не ви обслужи по други причини или информацията е недостатъчна, поискайте я в писмен вид.

2.2. Писмено искане на информация
Съгласно закона можете да подадете писмено заявление. То трябва да съдържа:

1. Задължително: трите ви имена. За юридически лица - наименование и седалище.

2. Задължително: каква информация искате да получите. Можете
: - описателно да посочите какво ви интересува /Напр. "Искам да получа достъп до всичката налична информация по... въпрос"/;
- да посочите и точно документите, от които се интересувате, ако знаете техния номер, дата на издаване и характер;
- да опишете документите и само по това, което знаете за тях - например адресата на една заповед. Не е нужно да знаете каквито и да било подробности за документа, който искате. Достатъчно е да знаете толкова, че документът да се идентифицира недвусмислено.

3. Трябва да посочите как предпочитате да ви се предостави информацията, т.е. да опишете дали искате: устна справка, преглед на информацията, копие от документ.

4. Задължително: адрес за кореспонденция Заявлението може да бъде в свободен текст.

Из "Как да получим достъп до информация", наръчник на Програма Достъп до Информация и клуб "Отворено общество" София

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP