Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. Шуменска заря 10.07.2001 г.
Програма Достъп до Информация - една година със закон в ръка

В съда се обжалва и т.нар. мълчалив отказ. 10 дела са заведени след приемането на ЗДОИ до април т.г.

През четирите години от създаването на програма "Достъп до информация" /ПДИ/ запознавахме обществеността с намеренията и стореното от екипа юристи, журналисти, социолози и икономисти, които я съзпадоха. Те дадоха живот на идеята достъпът до информация у нас да бъде подплатен със закон. Свършената работа е в папките и отчетите - стотици слуаи на на отказ на даване на информацияот страна на държавни сруктури, които са създадени да служат на обществото, а не то на тях. Десетки са срещите по населени места с местните администрации, журналисти и неправителствени организации с едничката цел - да стане ясно какво престои и как да се създаде механизъм да се възползваме от изконното и конституционно право да бъдем информирани. /Когато исканата информация не представлява държавна тайна, фирмена тайна, уронваща нейния престиж/. Трябваше да се изяснят детайлите, да се уточнят механизмите, правните рамки и задълженията на страните по Закона за достъп до информация, за да се превърне в практика употребата му.

Днес законът е вече факт, както това е в страните с развита демокрация. С него тепърва предстои да се съобразяваме, защото той е корективът, които гарантира така желаната прозрачност в управлението и в работата на институциите. В много общински центрове според изискванията на на законз бяха създадени приемни за граждани, бяха назначени специални служители, които да приемат заявления и да ги придвижват, да картотекират излезлите документи и да ги дават при поискване за ксерокопиране. Бяха създадени и публични регистри, Всеки ден се издават десетки заповеди, сесиите на общинските съвети взимат важни решения, гласуват се наредби и санкции. Информаията за тях с важна за граждани, юридически лица и общности. Информацията се превръща в продукт, който има значение и цена.

ПДИ публикува първия си доклад за състоянието на достьпа до информация в Бъпгария. Самото приемане на ЗДОИ постови на нов етап упражняването на правото на информация, поради възможността за съдебен контрол. ПДИ осъществи и първо пилотно проучване /декември 2000-март 2001 / чрез анкети на ръководители на звена, осъществени от 22 регионални координатори, Целта бе да стане ясно, спазват ли се активните задължения по закона. Има съществено развитие по отношение на обществената нагласа и в отношението на ръководителите на държавни ведомства за спазването на изискванията по закона. В този смисъл, дейносттс на ПДИ ше бъде насочена към подпомагане на ефективното прилагане на закона. Смисълът му е в това, че част от търсената информация засяга ежедневмия живот на гражданите - тяхното здраве, околната среда, обществения ред в населеното място, в което живеят. Навременното узнаване е основата за ежедневния избор на гражданина. Или "информацията е полезност и условие за човешко действие.

Става дума за активно осведомяване, което води просветения избор до действия.
ЗДОИ е един ог механизмите за провеждане на административната реформа у нас. в този смисъл ролята на ПДИ бе да повдигне и да продължи във времето обществения дебат за важността на свободата на информация, като условие за всички свободи.

Под свобода в областта на информацията се разбира тя да се търси, получава и разпространява. Не може да иа свободно движение на хора и идеикато една от основните харектеристики на новото време, ако тези хора не са достатъчно и навременно информирани. Важно е да се създаде хармонична среда, в която правото на достъп до информаиция да не се конфронтира с морала, общоприетите норми иа поводение, обществения ред, здравето и сигурността на отделния гражданн и обществото като цяло. В тази област все повече е необходимо гражданско образование, за да осъзнаем и уражняваме едно от правата си - това да бъдем информирани.

Божидара Димова
регионален координатор на ПДИ - Шуменска област

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP