Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. Съперник 10.07.2001 г.
Гражданите имат право на информация

Журналистите са на бойна нога дори когато им се отказва достъп до истината

Състоянието на достъпа до публичната информация в България обобщи в годишния си доклад фондация „Програма Достъп до Информация". Сборникът излезе наскоро. Неговата цел е да очертае развитието в областта на правото на информация и неговото управляване.

Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу провото и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала. Гражданите имат право на информация от държавен орган или учрегждение по въпроси, които не представляват за тях законно тайна или не засяга чуждите права. Това гласят алинеи 1 и 2 от чл 41
на Конституцията на България. Приемането на Закона за достъп до обществена информация, слага нов етап в упражняването на правото на информация смятат специалистите. Той дава възможност и за упражняване на съдебен контрол.

Освен това създава общи правила за прозрачност на управлението и възможност за информирано участие на гражданите в самото управление. Това става чрез достъпа до информация, съхранявана от държавните органи, органите на местно самоуправление и други публични институции. Част от тази информация засяга всекидневния живот на гражданите - здравето, околната среда, обществения ред в населеното място, в окето живеят. Всички
помним въпросителните около Чернобилската авария и факта, че хората не бяха информирани за опасните последици от избухването на централата.

Когато се задържа информация за служебна употреба, администрацията буди оправдано подозрение, че крайната цел е манипулиране действията на хората. Обратният вариант пък води до намаляване на разходите и увеличаване възможностите за избор, свобода и отговорността на гражданите, се казва в доклада на Програма Достъп до Информация /ПДИ/.

Специален раздел в сборника е посветен за препоръки, които да улеснят достъпа до обществено информация за в бъдеще. Препоръчва се да бъде прието законодатслство, уреждащо достъпа до проектозакони, преди одобрението им
от Министерския съвет, да бъде приет Закон за защита на личните данни, Закон за засекретената информация, Закон за защита на личните данни, Закон за архивите.

Други препоръки визират изграждането на административни структури за улесняване достъпа на гражданите до обществена информация: читални, упълномощени лица които да приемат и разглеждат заявленията. Предлага се създаването на публични регистри на всички документи съхранявани и създавани в органите на държавна власт и местно самоуправление, включително такива, които съдържат информация, калсифицирана като държавна или служебна тайна. Освен това се препоръчва задължителните по ЗДОМ обекти да бъдат финансово обезпечени за изпълнение на задълженията им по Закона.

От началото ни създаването на Фондация "Програма Достъп до Информация" през 1997 година до август миналата година са събрани 746 случаи на отказан достьп до информация в цялата страна, се казва в годишния доклад на фондацията. Оплакали са се 647 журналисти, 54 граждани, 10 неправителствени организации и 8 държабни служители. Те смятат, че е нарушено тяхното право да търсят, разпространяват и получават информация. Много често отказът е немотивиран от страна на служителите от администрацията или от други институции. Често информация не се дава по преценка на служителя или неговия началник, а друг път отговорът е категоричен: "търсената информация не е при нас". Това говори да произвол на администрация и ръководители по отношение на търсената информация, категорични са експертите. Налага се извод за страх от появата на критични статии в медиите, отрицателно отношение към всички медии или към определена медия и други. Оказва се, че служителят на администрацията разглежда търсещите информация като подчинени, молители, но не и като клиенти. След приеманото на ЗДОИ се появяват промени в нагласите както на търсещите, така и на предоставящите информация. Все още питанчята на журналистите най-често са устна форма, но вече се появяват и първите писмени заявления. В същото време администрацията започва да показва, че схваща подаването на информация като свое законово задължение, а но като израз на добра воля. След приемането на Закона постъпилите в ПДИ откази на информация наброяват 135. От тях 80 са свързани с нарушаване на правото на достъп до информация. Само осем са стартирали с писмено заявление. В 72 от случаите процедурата е започнала с устно запитване. В повечето случаи след намесата на фондацията държавните органи предоставят достъп до информация.

В останалите случаи, ако търсещата информация желае това, се завежда жалба в съда. Шест дела са заведени преди приемането на Закона. Други десет стартират след неговото обнародване. Казусите са описани подробно в издаден сборник.

В периода от 1 декември 2000 до 9 март 2001 година бе проведено проучване, чиято цел бе да се провери дали се спазват активните задължения по ЗДОИ пет месеца след влизането му всила. Изследвани бяха 26 областни града в страната. Проучването е извършено чрез пряко анкетиране на ръководителите на съответните звена или на завеждащите "Връзки с обществеността". Общият брой на проведените
интервюта е 216.

Данните сочат, че в 107 централни и местни административни структури все още не е определено мястото, където да се четат документите, поискани от закона. В 97 административни структури, не е определено мястото където могат да се подават заявления по ЗДОИ. В 136 централни и местни административни структурине е определен служител, които да отговаря запредоставяне на достъп до информация по ЗДОИ. Като най-вероятна причина за неспазването на последното изискване на Закона се смята, че на на много от тези места има назначени говорители, които могат да съвместяват.

Централните и административни структури са длъжни периодично да публи1куват информация с описание на правомощията им, данни за функциите и отговорностите им. Оказва се, че първи на това задължение са са регистрирали общините. В доклада се казва още, че 162 администрации нямат съставени списъци на издадените актове в изпълнение на своите правомощия, 96 от тях обаче са напровили описание на информационните масиви и ресурси, които използват.

Фондация "Програма Достъп до Информация е учредена на 23 октомври 1996 година в град София от журналисти, юристи, социолози и икономисти, решени да допринесат за установяването на информирано обществено мнение.

Основните й цели са да спомага за реализиране на правото награжданите на информация, заложено в чл. 41 на Конституцията на България. Фондацията подпомага упражняването на правото на информация, насърчаба нейното търсене чрез гражданското образование в областта на централната и местната власт. Самият доклад е издаден
в рамките на проект "Кампания за регулиране и прилагане на правото на ииформация" и със съдействието на Холандската организация за международно съвместно развитие.

Яна Тодорова

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP