Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. Дневник 13.05.2002 г.
Гергана Жулева: Законът за достъп до информацията е без ясни цели

Гергана Жулева,
изпълнителен директор на фондация "Програма "Достъп до информация"
пред "Дневник"

-Какви са проблемите на достъпа до информация в България, след като бяха приети необходимите закони в тази област?

- Могат да бъдат формулирани няколко проблема, които се превръщат в пречки на прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Първо, неподготвеността на администрацията да изпълнява задълженията си по закона. Този проблем може да се преодолее с назначаване на служител, който отговаря за приемането и решаването на заявленията, чрез обучения за тези служители. Трябва да се определят места за преглед и четене на документи. Необходимо е да се поддържат актуални регистрите на търсените документи.

Вторият проблем е свързан с непознаване на правата по ЗДОИ от страна на гражданите. В това отношение и ние от "Програма Достъп до Информация", и медиите имаме какво да правим. Що се отнася до законодателната рамка, тя вече е приета и за достъпа до информация, и за неговите ограничения, но и този процес не е приключил. Предстои да бъде изработен и приет правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация. С него ще се определя редът и начинът за обявяване на списъка с категориите информация, представляващи служебна тайна в рамките държавните органи и органите на местно самоуправление. Освен това в парламента е внесен проектозакон за изменение на ЗДОИ, с които според нас ще се улесни прилагането на закона. Убедена съм, че въпреки завършването на правната рамка, ако не се създадат условия за прилагането на ЗДОИ, ако не се работи за определена готовност на администрацията да го изпълнява, няма да се преодолеят съществуващите пречки.

-Какво включва последната препоръка на Съвета на Европа за достъпа до информация?

- Препоръката е подготвяна дълго (1997 - 2002 г.) и е резултат от продължителни обсъждания. Тя беше приета от Комитета на министрите на страните членки на Съвета на Европа на 21.02.2002 г. В нея се препоръчва на правителствата на държавите членки да се ръководят в своето законодателство за достъпа до официални документи и практиката в прилагането му от редица принципи.

Тъй като в България законът е в сила от юли 2000 г., можем да сравним препоръката с българския закон и с това, което се предлага като негова промяна. В нея са формулирани ясно целите на едно такова законодателство - възможност на гражданите да си формират адекватна представа и критично становище за органите, които ги управляват, да се повишава ефективността на администрацията и да се предотвратява риска от корупция. Не на последно място, да се утвърждава легитимността на администрацията и да се укрепва доверието на обществеността в държавните органи. В българския закон нямаме ясно формулирани цели. Някои от принципите в препоръката са реализирани в сега действащия български закон, като например гарантиране на правото на всеки да получи достъп до обществена информация, процедурата по разглеждане на заявленията, правото на частичен достъп, различни форми на достъп, подходът към таксите за достъп, правото на обжалване в съда. Други от принципите ще получат по-добра реализация, ако бъдат приети предлаганите промени в закона за достъп до информация - определението на обществена информация, административният контрол наред с съдебния, отпадането на медиите като задължени субекти по ЗДОИ.

Особено важни според мен са допълнителните мерки, записани в препоръката. Те се отнасят до формирането на условия за успешно прилагане на законите за достъп до информация. Смятам, че у нас трябва да обърнем внимание на тези допълнителни мерки.

- Знаят ли гражданите правата си за получаване на информация?

- Все повече ги научават. Това, което ние направихме и продължаваме да правим, е да подпомагаме гражданите да упражняват правата си по ЗДОИ. Веднага след приемането на закона - септември 2000 г., издадохме наръчник "Как да получим достъп до информация?". Тиражът беше голям - 10 000 броя. Нашите наблюдения са, че наръчникът се ползва с популярност. Сега смятаме да го допълним и преиздадем. Важно е да се каже, че след всяко отразяване на проблемите с достъпа до информация в медиите констатираме засилен интерес на гражданите. Увеличават се и посещенията на граждани в офиса за правни съвети. Чести са случаите, в които хората се оправят и сами, пишейки заявленията си, без да се обръщат към нас за помощ.

Интервюто взе Христо Христов


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 13.05.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP