Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. Капитал - 02-09.02.2002 г.
Как се прилага законът за достъп до обществена информация

Гергана Жулева, изпълнителен директор,
Програма Достъп до Информация


Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) бе обнародван през юли 2000 г. Доколко е възможно да се упражняват правата, които той регламентира, се опитахме да проверим със социологическо проучване "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ", проведено в последните месеци на 2001 г.
Търсенето на информация според нормите на ЗДОИ от страна на гражданите е едно от най-важните условия за действие на закона. От другата страна е администрацията, която създава, съхранява информацията и е длъжна да създаде условия за практическото упражняване на правата. Търсенето е свободно, докато администрацията има определени задължения.
Каква е ситуацията в институциите на изпълнителната власт? Как работят, за да предоставят информация при търсене? Познават ли нормите на закона? Готови ли са да следват принципа на откритост за работата си, когато са в ситуация да решават сами - дали да откажат, или да предоставят искания документ? Колко заявления са постъпили при тях за една година? Отказвали ли са информация? На какви основания? Това са част от въпросите, на които потърсихме отговор чрез проучването.
Преценихме, че можем да сравним резултатите с "ежегодната обобщена информация за органите и техните администрации, съдържаща данните по чл. 15, както и друга информация във връзка с прилагането на този закон", която министърът на държавната администрация е задължен да публикува по чл. 16 на ЗДОИ.
С молба за интервю се обърнахме към 363 институции на изпълнителната власт. От посетените институции 60 отказаха да отговорят на въпросите. Те възприеха анкетата като заявление по ЗДОИ, смятаха, че не са задължен орган по закона или просто приложиха тактиката "мълчалив отказ".
Според член 15 от закона информацията към кого да се обърнем, когато искаме да подадем заявление, трябва да бъде публикувана. Няма "задължение" това да стане само в интернет-страницата на институцията. И макар половината от анкетьорите да споделят, че са били приети много добре, те са открили служителя, който отговаря по ЗДОИ, без "разследване" само в 46% от посетените институции.
Задължителни за публикуване според чл. 15 на закона са и други категории полезна за гражданите информация. Описанието на структурата и функциите на институцията е информация, която 93.3% от анкетираните смятат, че трябва да предоставят, но процентите намаляват, когато става въпрос за списъка на издадените актове (69.2%) и описанието на информационните масиви (56.6%). В анкетата бяха включени няколко въпроса, които изискваха да се разграничи коя информация може да се предоставя по ЗДОИ и коя не. Анкетираните трябваше да избират между хипотези като "защо вашата институция е направила ремонт на сградата си" (55.9% определят, че запитването попада в изискванията на ЗДОИ), "какви заплати получават служителите във вашето ведомство" (29.4%), "моля да ме допуснете на заседание на комисията Х" (14.3%).
Общо в 61.4% от институциите е назначен служител, който да се занимава със заявленията за достъп до информация, като в повечето случаи той изпълнява и други функции. Само 16.7% от анкетираните са обучавани как да прилагат закона. Място за преглед и четене на исканата информация според анкетираните е определено в 64.6% от институциите.
Резултатите показват, че назначаването на служител и определянето на мястото за преглед на документите е свързано с търсенето. Повече заявления за информация - по-голяма административна подготвеност на институцията.
В отговор на регистрираното заявление за достъп до информация в 14-дневен срок администрацията е задължена да изпрати на търсещия писмено решение за предоставяне или писмено решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация. Макар 61.8% да твърдят, че водят регистър на получените заявления, цифрите са объркващи. Според интервюираните за периода юли 2000 - октомври 2001 са постъпили 43 399 заявления, посоченият брой решения е 19 334, което представлява 44% от всички заявления. Едновременно с това посоченият общ брой на отказите за достъп до информация е 71.
Препоръките, които правят интервюираните служители, показват някои от пропуските в законодателството, свързано с ограниченията на правото на достъп и недостатъчната административна подготвеност за изпълнение на задълженията по ЗДОИ. Администрацията се нуждае от обучение, а ние от информация.

НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.01.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP