Финансиране на НПО

Начало

 

 

Република България
Министерство на финансите

СПРАВКА

За предоставяне на информация по заявление с вх. № У-ЗДОИ-3/23.02.2006 г. от г-жа Гергана Жулева - изпълнителен директор на фондация „Програма Достъп до Информация"

По т.1: Съгласно чл.4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел "държавата може да подпомага и насърчава регистрираните в Централния регистър юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони".

Основната група юридически лица с нестопанска цел, които имат право да получат субсидия от държавния бюджет са национално представителните организации на или за хора с увреждания. Основанието е чл.52 от Закона за интеграция на хората с увреждания /"национално представителните организации на или за хората с увреждания имат право на субсидия от държавния бюджет"/. Средствата са за подпомагане дейността на организациите в областта на интеграцията на хората с увреждания, като предназначението на средствата е конкретизирано с ПМС №11 от 2005 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2005 г.

Съгласно чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, национално представителните организации на и за хора с увреждания правят предложения за субсидии, съпроводени с доклад и разчет, които представят в Министерството на финансите съгласно бюджетните насоки и в сроковете, определени от министъра на финансите за представяне на проектобюджетите на държавните органи, след съгласуване с министъра на труда и социалната политика.

Другата група юридически лица, имащи право на субсидия от държавния бюджет за 2005 г. обхваща Българския червен кръст - Национален съвет, Съюза на народните читалища и Рилската Света обител - Рилски манастир.

Българският червен кръст - Съгласно чл.З от Закона за Българския червен кръст, БЧК е автономна организация, която подпомага държавата в хуманитарната област, в подготовката на действия при военно положение, военни конфликти и бедствия, за опазване и укрепване здравето на населението. В чл.4 от ЗБЧК са посочени дейностите на организацията, които държавата е вменила като задължение на Българския червен кръст. За да бъде БЧК в състояние да изпълнява тези ангажименти, държавата подпомага организацията.

Българският червен кръст осигурява необходимите средства за изпълнение и реализация на своята дейност и чрез субсидия от държавния бюджет, съгласно чл.6, ал.1 от ЗБЧК.

Рилската Света обител - Рилския манастир получава субсидия от държавния бюджет за подпомагане дейността на музея, за текущо поддържане и извършване на разходи с инвестиционно предназначение, като основанието е Закон за отмяна на указ № 403 на Президиума на Народното събрание от 1961 г. за обявяване на Рилския манастир за общонародна собственост и превръщането му в национален музей /Законът е приет от Великото Народно събрание/ и Постановление №75 на Министерския съвет от 1991 г. за възстановяване на монашеския статут на Рилския манастир и преминаването му на финансиране от Министерството на културата към Българската православна църква.

Съюза на народните читалища - Съюзът на народните читалища получава субсидия за подпомагане на читалищата и повишаване на тяхната подготовка, за разработване на насоки за развитието на читалищното дело, за курсове и семинари за квалификация на читалищните дейци, за честване на първите читалища и читалищното дело, за съвместни национални срещи с органите на централната власт и други инициативи, свързани с дейността на Съюза на народните читалища.

По т.2: Правилата, условията и сроковете за кандидатстване за финансиране общественозначими проекти през 2005 г. бяха регламентирани в чл.ЗО от ПМС №11 от 2005 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2005 г. (обн., ДВ, бр. 10 от 2005 г.). Съгласно неговите разпоредби, в срок до 15 март 2005 г. кандидатстващите лица подадоха проектите и определените с чл.ЗО, ал.1 документи в Министерството на правосъдието. Проектите се оцениха от 10-членна комисия, определена със Заповед на министър - председателя, в която се определиха и правилата за работа на комисията. Комисията представи на министър - председателя протокол с предложение за разпределение на средствата по т. 19 от приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. Въз основа на този протокол министър - председателят внесе в Министерския съвет проекта на постановление за разпределение на посочените средства.

От 20-те юридически лица с нестопанска цел, съгласно приложението към чл. 1 от ПМС № 87 от 2005 г. за разпределяне на средствата, предвидени в централния бюджет за 2005 г. за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, 18 подадоха заявки и посочиха отделно открита за целта сметка по реда на чл. 2 от същото постановление. Въз основа на тези заявки, Министерството на финансите отпусна средствата на два транша при спазване на ограничението по чл.8, ал.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г.
Министерството на финансите не разполага с информация за общият брой на кандидатствалите за финансиране по реда на чл.8, ал.З от Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. юридически лица с нестопанска цел, тъй като документите се подаваха и оценяваха в Министерството на правосъдието.

По т.З: От получилите субсидия от централния бюджет за 2005 г. юридически лица с нестопанска цел съгласно ПМС № 87 от 2005 г. за разпределяне на средствата, предвидени в централния бюджет за 2005 г. за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, към момента не са представили отчети за изразходваните средства към 31.12.2005 г. следните 4 организации: Сдружение „За всички нас", Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право", Сдружение „Евроалтернативи 21" и Сдружение „Младежки алианс - Варна".

Обръщаме Ви внимание, че не сме в състояние да преценим доколко исканата информация за предоставяне на копия от отчетите за разходваните средства на юридическите лица с нестопанска цел към 31.12.2005 г. е обществена по смисъла на Закона за достъп до обществена информация. В тази връзка, считаме че въпросът следва да се обсъди с Дирекция „Държавно юрисконсултство" и в случай, че исканата информация се квалифицира като обществена, ще Ви предоставим копия от исканите документи.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.06.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP