Библиотека

Начало

 

 

Оценка на Програма Достъп до Информация

Проведена по искане на NOVIB

от: Дейвид Круш - 18 септември - 3 октомври, 2000 год.

 

Въведение

Тази оценка на програмата за достъп до информацията (ПДИ) беше проведена в интервала от 18 септември до 3 октомври 2000 г. За да запознае Novib с работата на ПДИ и повлияе върху бъдещите съвместни действия. Novib финансира ПДИ в периода от 1 април 1997 до 31 март 2001 год. Настоящата оценка е стандартно изискване на проекта при завършване на периода от 1 април 1998 год. до 31 март 2001 год.

Оценката предоставя на ПДИ възможност да осмисли миналите си действия и да се подготви за бъдещата си стратегия и планиране. Оценката включва организационен анализ на идеите, целите и стратегиите, както и на работните механизми, които са били използвани за постигане на целите на ПДИ. Резултатът от изпълнението бе измерван посредством броя и качеството на дейностите по програмата на ПДИ, които са свързани с мониторинга, юридическата помощ, общественото образование и провеждането на кампании, както и със схващането от страна на обществеността и осъзнаването на правото на информираност и да се подобри прозрачността и достъпа до информацията с която разполага правителството. В оценката е включен анализ на постиженията при изпълнение на програмата, взаимодействията й с други различни програми, както и на това как са били посрещнати програмите от обществеността, медиите и други неправителствени организации (НПО), как са били посрещнати и осъзнати тези програми от страна на правителствените институции на всички равнища, както и съдействието и връзките между ПДИ и другите институции, включително съдебните, НПО и медиите.

Проведоха се интервютата с персонала, клиентите, членовете на борда, както и с други НПО, интелектуални групи, юристи-професионалисти, дарителски организации, правителствени министерства и избрани служители, журналисти и координатори по ПДИ. Освен това, беше направен преглед на публикациите на ПДИ, годишните отчети, одитите, правилниците на бордовете, текущите проекти и други организационни документи.

Предварителни бележки

Програма Достъп до Информацията (ПДИ) е неправителствена и нетърговска организация, която е създадена през 1996 год. Тя осъществява дейности главно в областта на правото на достъп до информация и се специализира в предоставяне на услуги на граждани и журналисти. При създаването на ПДИ, основателите й са вярвали, че в българската преходна конституционна и политическа система, на гражданите липсват средства за контрол и въздействие върху правителството и органите на. Поради това, реформите протичаха неравномерно, бяха насочени в неясна посока, като корумпираните правителства бяха оставени безпрепятствено да ограбят икономиката. При това положение, достъпът до информация стана предварително условие за осъществяването на контрола и участието на гражданите в управлението.

Така задачата на ПДИ беше формулирана както следва: да подпомага реализирането на член 41 от новата Българска конституция, който установява правото "на всеки да търси, получава и разпространява информация." (Великото народно събрание от 1990-91 год. прие Конституцията през юли 1991 год.)

От 1996 год. насам ПДИ съсредоточава усилията си в следните области:

· Мониторинг и подпомагане на законодателството в областта на достъпа до информация;
· Мониторинг на практиките за търсене и получаване на информация в 22 областни центрове, където ПДИ има местни координатори, всички до един журналисти ;
· Юридическа помощ на граждани, журналисти и НПО в случаите, когато правителствените органи и частните институции отказват достъп до информация, ако това е възможно;
· Постоянна кампания за важността в демократичните общества на правото да бъдем информирани;
· Гражданско обучение на журналисти, администратори и НПО в областта на правата за получаване на информация.

ПДИ е издала 12 книжки и брошури и е провела 49 работни срещи, заседания и семинари. Освен това, представители на ПДИ са участвали в 32 обществени прояви и дейности, които са били организирани от други организации.

ПДИ инициира публичен дебат по свободата за достъп до информацията. Тя бе главният участник в обществения дебат по Интернет по проектозакона за достъп до публична информация. Подобен дебат се предприема за първи път от правителството в резултат на вниманието от страна на медиите и на НПО по отношение на достъпа до информация. Освен това ПДИ проведе две международни конференции по проблемите на достъпа до информация.

Юристи на ПДИ са предоставили правни консултации в повече от 717 случая на отказ на достъп до информация. Организацията е публикувала повече от 350 публикации по проблемите на свободата за достъп до информация в националните и местните медии.

ПДИ очевидно запълва една свободна ниша - да изтъква важността на правата за достъп до информация. Организацията се е утвърдила като лидер в общността от българските НПО и като водеща организация и авторитет в региона по проблемите на достъпа до информация. Всички интервюирани бяха съгласни съгласиха, че в България има голяма нужда от такива организации като ПДИ. Novib би трябвало да се гордее с това, че помага за развитието на такава важна организация.

Българският Закон за достъп до информация: Стратегия на ПДИ

Едно от най-важните постижения на ПДИ през последните няколко години е помощта която тя оказа по приемането на българския закон за достъп до информацият. Безспорен факт е, че чрез нейните семинари, обществени дискусии из цялата страна, работа с други НПО като коалиционни партньори, връзките й с медиите, мрежата от координатори и дискусии с Министерския съвет и членове на Парламента, ПДИ спомогна много за осъзнаване на важността да бъде приет такъв закон.

ПДИ е една от малкото НПО в страната, която действително успя да проникне в Министерския съвет и да спечели място на масата за дискусии по проектозакона. Министерският съвет в България има огромна власт при определяне законодателния дневен ред и съдържанието на проектозакони, които се внасят в Наредното събрание. При все че отделни членове на имат възможност да внасят в законопроекти, тези проекти се приемат в редки случаи. В действителност, ПДИ, с помощта на един депутат от мнозинството, успя да внесе в Наредното събрание свой законопроект. По-късно обаче, депутатът изтегли проекта, като подозирам, че това е станало под натиск от страна на Министерския съвет.

След като даден законопроект се представи в Наредното събрание от Министерския съвет, вече е много трудно той да се промени по същество. Обикновено, до момента на внасяне на законопроекта, по него има много слаба публична дискусия. Най-често такава дискусия дори липсва докато законопроектът не бъде вече приет. Политическата ситуация в България е до такава степен поляризирана, че обикновено няма място за конструктивен дебат или компромис. Така, мнозинството обикновено гласува като цяло за законопроекта, а опозицията като цяло срещу него. Затова е толкова важно НПО да имат място в Министерския съвет на масата за дискусия по законопроекти. Фактът, че ПДИ можа да участва в такива дискусии създава прецедент, който е постижение и мисля, че той предсказва добро бъдеще - да могат да се подават повече идеи от страна на ПДИ и други НПО в процеса на подготовка на законопроекти.

Друг проблем на България е, че често пъти избраните служители възприемат спрямо НПО поведението "ние срещу тях", независимо от това колко разумни са предложенията им. Често пъти тези служители разглеждат медиите като противници. В много отношения в все още България действа е една до голяма степен централизирана, низходяща структура на властта. В резултат на това, много служители на изборна служба схващат като слабост приемането на съвет от НПО. Така разпоредбите на закона за достъп до информацията, които изискват от медиите да разкрият източниците си на финансови средства и други източници на информация, предизвикаха силно негодуване и критика спрямо правителството. Поради връзките на ПДИ с медиите, това може би е оказало известно влияние някои от важните компоненти от проекта на ПДИ да не бъдат включени в законопроекта.

Основните положителни черти на Българския закон за достъп до информацията са:
· Определя, кои агенции са задължени да предоставят информация при поискване;
· Съдържа списък на лицата, които имат право да поискат информация;
· Установява процедурата на достъп до информация;
· Съдържа списък на основанията, въз основа на които може да се откаже достъп до информация;

Незадоволителните черти на закона са:
· Самата дефиниция на "публична информация" не е ясна - смесват се "публични" със "социални" аспекти;
· Освен съдилищата, няма друг независим орган, който да наблюдава онези процедури по приложение на закона, които биха довели до забавяне и оскъпяване на защитата на правото за получаване на достъп до информация;
· Няма описание на задълженията на държавните органи да осигурят администрирането на закона (например, обучени обществени служители, читални, и т.н.), и този пропуск може да доведе до забавяне на процедурите;
· Освен положителните практики (например, Електронния регистър на институциите на изпълнителната власт и на разпоредбите, който трябва да бъде създаден на 1 септември 2000 год. и проектозаконът за защита на личните данни), реалните случаи на отказан достъп до информация са показали досега, че има централизирано решение за такива случаи, административно премълчаване, лошо организирана документация и т.н.;
· Администрацията, общо взето, не е готова да прилага Закона и да изпълнява задълженията си;
· Основания за тези заключения е социологическият преглед, който ПДИ направи за публичните регистри и базата от данни на ПДИ за случаите на отказ на достъп до информация;
· Установените със Закона права все още трябва да се обясняват и популяризират.

В резултат на това ПДИ трябва да се фокусира в няколко ключови области:
· Мониторинг на изпълнението на Закона като главен компонент на работата на ПДИ за бъдеще.
· Образоване и обучение на лицата, които отговарят за прилагането на Закона.
· Образоване на граждани и НПО, което ще бъде важна критичната част от работата на ПДИ

Организацията вече издаде ръководство как да се иска достъп до информация, което е много практично помощно средство за използване при търсене на информация. Десет хиляди екземпляра ще бъдат разпратени до НПО, журналисти, граждани и общини из цялата страна. Ръководството описва отделните етапи на търсенето на достъп до информация. Получаването на такава информация трябва да спомогне да се преодолеят много проблеми от миналото по отношение на това, каква информация е необходима и какви стъпки са необходими за да се избегне излишно забавяне. Тъй като от датата на приемане на информационния закон има 50 случая на отказ и повечето от тях са защото молбите на гражданите не са конкретни, предоставената с ръководството информация ще бъде много полезна за гражданите.

· Проектът на Закон за защита на личните данни ще бъде също важна област на работа за ПДИ, където тя ще фокусира усилията си. Организацията вече свика дискусия около кръгла маса на експерти и написа препоръки, които бяха изпратени до Министерския съвет. Редовните комуникации с Министерския съвет и членовете на Парламента са важни за да се осигури включването на предложенията на ПДИ в законопроектите.
· В бъдеще има нужда и от специален закон, който по-точно да определи какво е "държавна тайна" и "търговска тайна." Това са термините, които правителствените институции по цял свят използват за да възпрепятстват ефективно достъпа до информация.

Персонал и администрация: силни и слаби страни

Една от силните страни на ПДИ е очевидно работата в екип с чувство на съдействие и ангажираност. Персоналът има ясно разбиране на задчите и отговорностите си. В същото време, когато това е необходимо, съществува готовност да се помогне в други области. Мисля, че тази динамика е и ключът към успеха на организацията. Провеждат се ежеседмични срещи на персонала за обсъждане на работата на организацията. Гергана се е развила като ръководител, който е готов да делегира отговорности, когато е необходимо.

Екипът от юристи се цени високо от клиентите, колегите и правителствените организации и властите. Той разполага с чудесна база от данни на случаи, която продължава да се приспособява към променящите се обстоятелства по Закона. Екипът от юристи е събрал от координаторите на ПДИ над 700 случая на откази за периода от 1997 до юли 2000 год. Повечето от тези случаи са станали с журналисти.

Мрежата от координатори беше инструктирана да предоставя по нов конкретен формат редовни доклади за молбите за достъп до информация. Това ще бъде от голяма полза за екипа от юристи в усилията им да следят за изпълнението на новия закон за достъп до информация и евентуално да се подготвят по отношение на закона като използват предишни случаи, проблемите за решаването им и възможните промени, които следва да се направят в Закона за да заработи той по-ефикасно. Освен това, предприетите стъпки могат да подпомогнат правителствените агенции и институции при решаването на възникнали проблеми.

Прегледът на публичните регистри, който е финансиран от фондацията "Отворено общество" помогна да се осмисли сегашната ситуация в страната и да се разбере, кои са някои от физическите и психологически ограничения, наложени от бюрокрацията.

Създадената в цялата страна мрежа от координатори е също ключов елемент за успеха на ПДИ. Фактът, че всички координатори са журналисти помага за осъществяване на връзките с медиите и насърчава участието на обществеността, както и установяването на добри връзки с институциите на местно равнище. Редовните комуникации между координаторите и офиса в София също играят важна роля за успеха на мрежата. Бях впечатлен, че всички координатори взеха участие в срещата в София за представянето на Ръководството за достъп до информация. Фактът, че в тази среща участваха още 10 служители от местното самоуправление от различни градове на страната показва, че са създадени много добри отношения на локално равнище.

Надявам се, че тази мрежа може да се използва в бъдеще за стимулиране на дискусии и проучване на локално равнище на мнението на граждани и НПО в началото на процеса на написване на законопроект. За в бъдеще трябва още да се работи с журналисти за да се насърчат те да участват в дебатите преди да се внесат и приемат законопроектите, за да не се загуби възможността за съществен принос в законотворческия процес. Работата на ПДИ със Българската медийна коалиция може също да помогне за оказване на влияние върху този процес в началния му етап.

Изглежда, че счетоводството на организацията е водено добре и прозрачно. ПДИ има счетоводителка, която сега работи на половин работен ден за да извършва сложното счетоводство на организацията. Тя се занимава с банкови преводи, подготвяне на годишните отчети според Българското законодателство, данъчни декларации, бюджети на предложения за грантове, изплащане на заплатите и сключване на граждански договори. За тези цел се използва програмата Ескорт. Провеждат се редовни срещи с Гергана за обсъждане на бюджета. Организацията е провеждала редовни одити, резултатите от които са предоставени на Novib. Предлага се бюджетът на организацията се предоставя на медиите за да се преодолее цинизмът на гражданите и правителствените институции по отношение на общността от НПО. Вероятно ще бъде недопустимо скъпо да се извърши професионален одит от страна на фирма като Ернст и Янг или Прайс Уотърхаус. Организацията може би ще разгледа възможността как такъв одит би могъл да се извърши на по-ниска цена.

Бордът на директорите се състои от 10 души, което е добро число. При това обаче, в последно време някои от членовете не са били особено активни. ПДИ може би ще разгледа възможността да се включат нови членове на тяхно място. Бордът определя действията на организацията, приема измененията на разпоредбите на ПДИ, взема решения за управление на собствеността, гласува бюджета, създава временни органи към ПДИ и избира техните членове, както и избира председател и заместник-председател на Борда за срок от две години. Тъй като в България бе приет нов закон за НПО, ПДИ може би ще осъвремени своите разпоредби по съответен начин.

Готовността на организацията да работи с други важни НПО като коалиционни партньори е силна страна, която може да се прояви при бъдещите действия на организацията. Макар, че на голям брой НПО в България все още предстои да разберат важността на съвместната работа по постигането на общите цели, готовността на ПДИ да извършва такива дейности може да помогне на другите организации в постигането на целите им.

Потенциална заплаха за организацията е нарастващият брой на молби за помощ. За ПДИ е важно да избегне да се разпростре извън възможности си и да се фокусира върху приоритетите си. Възможностите трябва да се развиват съответно на разрастването на ПДИ в бъдеще.

Връзки на ПДИ с Novib

ПДИ придава голямо значение на връзките си с Novib в миналото и понастоящем и се радва да бъде партньор на една организация с дългосрочна визия и стратегия.

Връзките между доноира и партньора винаги са били са били добри. Представяните редовни доклади са ясни по отношение на очакванията и изискванията и счетоводителят е наясно коя финансова информация е важна. ПДИ провежда годишни финансови одити, които представя на Novib.

ПДИ би искала да разполага с повече информация за бъдещата стратегия на Novib, както и информация за програмата Матра. Novib може да поиска среща с партньорите си от България или региона, за да се обсъдят тези неща, и да се сподели опита и най-добрите практики. Може да се научи много от успехите и неуспехите на организацията, които да бъдат споделени с други подобни организации.

Заключения и препоръки

ПДИ е предоставила голям брой юридически консултации за достъп до информация. При това, обаче, по-големият брой от тези случаи са били с журналисти. Изглежда, че трябва да се направи много за да научи обществеността за правата си за получаване на достъп до информацията. Освен това, трябва да се направи още за да се помогне на НПО в това направление.

С разпространяването на ръководството за достъп до информацията съществува голяма възможност да се ангажира още повече обществеността по тези проблеми. С помощта на други НПО и такива организации като Фондацията за реформа на местното самоуправление (ФРМС), Националното сдружение на общините на Република България (НСОБ), Регионални асоциации, информационни центрове на общините и служители за връзки с обществеността и сдружения на медиите, съществува възможността да се запознаят българските граждани по-добре с проблемите на достъпа до информация. Може би, би било добре да се подберат някои случаи, които да покажат на гражданите по достъпен начин защо достъпът до информацията е толкова важен за тях лично. За да се създаде обществен интерес, може да се проведе публична кампания.

Мониторингът по прилагането на Закона за достъп до информацията ще бъде важен компонент от работата на ПДИ в бъдеще. Извън съмнение е, че трябва да се извърши значителна работа по запознаване и обучение по прилагането на практика на Закона. Това е друга област, в която ПДИ може да работи с ФРМС, НСОБ, LGI на USAID, Българските регионални асоциации и други за да се осигури по-доброто прилагане на местно равнище на Закона. Освен това, може да се дискутира с тези организации осъществяване на сътрудничество по обучението. Много от тях редовно канят международни експерти за работа със служителите от местното самоуправление. Това може да помогне да се намалят излишните разходи и натоварване. Може би Националното сдружение на общините ще има интерес ПДИ да напише статия за бюлетина на Сдружението, в която да се обясни значението на новия закон и отговорностите на местното самоуправление. Бюлетинът може да бъде разпратен до всички общини в България. Освен това, координаторите проявяват интерес да бъдат обучени в това как да действат най-ефикасно като посредници между правителството и гражданите и НПО.

Без съмнение в бъдеще ще бъде полезно предоставянето на още по-широка юридическа помощ на местно равнище. За да помогне на мрежата от координатори, ПДИ може да разгледа възможността да работи съвместно с Националната асоциация на адвокатите, която има членове във всички общини в България. ПДИ би следвало да разгледа възможността за наемане на още един адвокат в офиса си в София. (ПДИ вече предприе стъпки за назначаване на работа на още един адвокат.)

За в бъдеще ПДИ ще има нуждата от продължаване на изграждането и разширяването на връзките, които тя създаде с Министерския съвет, парламентарните комисии и депутатите, както и да работи съвместно с други НПО по общи въпроси. Националното сдружение има законов мандат от парламента да представя на национално равнище проблемите на местното самоуправление и може би съществуват начини да се работи съвместно с него по редица въпроси. Редовните контакти и връзки с тези участници е важно. ПДИ може би ще разгледа кой служител от персонала да работи по създаването, развитието и поддържането на тези връзки, или ако бюджетът позволява това, може да се разгледа възможността да се назначи служител, който има опит и познания в лобирането и има връзки с централната власт.

В бъдеще ще бъде важно да се продължи работата и съдействието с Министерството на вътрешните работи. Дори фактът, че това Министерство говори за прозрачност и отвореност към гражданите на България, вече е нещо, беше немислимо в тази страна само преди няколко години. Това е положителна оценка за работата на ПДИ с МВР по проблемите на медиите и полицията. МВР изрази интерес и готовност да продължи да работи заедно с ПДИ и в бъдеще. Мрежата от координатори помогна на МВР да определи доколко добре работят неговите служители за връзки с обществеността на местно равнище. Работата на местно равнище с полицейските и правителствените служители получи много висока оценка. ПДИ би могла да развие такива връзки и със съдиите и да проследи различията в прилагането и тълкуването на Закона.

По отношение на Закона за защита на данните и други въпроси, като например законодателство по лобирането и закона за финансиране на партиите, за да се подтикне създаването на ефективно законодателство в тези области съществува възможност за работа с Парламентарния център по европейски проблеми, Националния демократичен институт и Центъра за изучаване на демокрацията. Европейският институт би могъл да играе също важна роля за осигуряването законодателството на България да съответства на указанията и критериите на Европейския Съюз по присъединяването.

С наближаване на парламентарните избори, за ПДИ съществува възможност за работа с широка коалиция от НПО с цел да се увеличи участието в гласуването на гласоподавателите и по въпросите по издигането на кандидати за депутати. Изключително важно е тези кампании да бъдат по същество надпартийни. При това обаче, съществува възможност за коалицията от НПО в България да бъде заангажирана спрямо всички политически партии, така че в бъдеще НПО да имат повече възможности за влияние при създаването на проектозакони по проблемите, които засягат техните избирателни райони. Освен това, важно е да се работи с журналисти за да се инициират и подкрепят повече публични дискусии по закони в началото на процеса по създаването им, а не към края, когато няма възможност за промени или за дискусия, каквато е обикновено практиката в момента. Накратко, необходимо е да има повече "достъп за информация на входа".

Програмата за информационно обслужване на Фондацията за реформа в местното самоуправление предоставя възможността на граждани за достъп до практическа информация в Интернет за услугите, които се предоставят от местните власти. Съществува възможността в бъдеще всеки един гражданин , който има компютър да може да намери информацията, за която и да е община в страната за това къде са разположени съответните служби, каква информация и какви услуги предоставят те и кога ще се състоят заседания на общинския съвет. ПДИ може да работи с Фондацията за реформа в местното самоуправление, Националното сдружение на общините, и Инициатива за местно самоуправление на USAID по въпроса как да се направи цялата полезна и практична информация по-лесно достъпна само с натискането на клавиша на мишката на компютъра.

За да се разшири още повече мрежата, могат да се привлекат допълнителни координатори в Смолян, Перник и Силистра. Има нужда от ново компютърно оборудване Софийският офис на ПДИ, тъй като сегашното оборудване е явно остаряло. Организацията се нуждае още от автомобил, предвид на многобройните пътувания, извършвани от персонала. Като държим сметка за присъщите разходи, нашата мечта за бъдещето е всички координатори да са свързани в мрежа за да могат по-лесно да комуникират помежду си. Това може да стане например, като компютрите бъдат предоставени от някоя международна организация, който да дари старото си оборудване, когато подменя компютрите си с нови. Тогава единственият разход ще бъде връзката с Интернет. Координаторите могат да запитат местните власти или бизнесмени за това дали те биха се съгласили да дарят свободно офис пространство.

За да се осъществи съгласуван, активен подход към лобирането и адвокатска защита, ПДИ може да определи един служител от персонала, който да поддържа и култивира връзките с Министерския съвет, парламентарните комисии и отделни депутати. Установяването и продължаването на такива контакти изисква много време и усилие. Съзнавам, че ПДИ може да не разполага със средствата за назначаване на допълнителен служител специално за тази цел, може би членовете на Борда на ПДИ , които са работили успешно в тази област, биха имали поглед за това как най-ефикасно да се използва някой служител от персонала за тези дейности.

Тъй като много граждани и правителствени служители в България имат отрицателно мнение за НПО като корумпирани организации, които само източват и харчат пари, ПДИ може да поиска да се извърши професионален одит от голяма счетоводна къща и да предостави резултатите от одита на обществеността, медиите и правителствените служители. Разбирам, че това, макар и засега немислимо скъпо, подобрило образа на ПДИ и на общността от НПО в България като цяло. ПДИ може също да предостави диаграми в своите публикации, които да покажат откъде организацията получава средствата си и как са изразходвани тези средства.

ПДИ ще разгледа и обсъди обучението на персонала чрез обмен с подобни НПО от региона или от Великобритания и САЩ. По този начин персоналът може да предостави своя опит и знания на други организации и сам да добави нови умения и подходи към собствения си опит. Може да е полезно също и за Novib да организира регионална конференция с НПО, тъй като тя работи за подпомагане на обмена на опит измежду тези НПО в района. Това би било една възможност за Novib да сподели бъдещите си планове и стратегията си за подпомагане на по-доброто разбиране на нейните цели с НПО, които тя финансира в региона.

ПДИ ще разгледа заместването на онези членове от Борда, които не са вече активни или са загубили интерес да участват в работата на организацията. ПДИ ще разгледа членове от групата от НПО, които се занимават с проблеми на екологията, бизнеса, правата на човека, или други проблеми, които са включени в обхвата от дейности на ПДИ. Привличането на бивш правителствен служител също може да се окаже полезно. Освен това, с разширяване на обхвата на работа на ПДИ, организацията може да премине на повече от две събрания на Борда годишно, вероятно всеки три месеца. С приемането на новия закон за НПО в България, ПДИ ще разгледа дали се нуждаят от съответно преразглеждане разпоредбите й. Може да се преразгледа съвместяването на длъжностите на президент на организацията и председател на Борда, тъй като някои хора биха счели, че това представлява конфликт на интереси.

Бъдещото съществуване на организацията е също въпрос, който подлежи на разглеждане. Това е често пъти най-трудният проблем, върху който подобни фокусират вниманието си поради състоянието на икономиките на страните от региона. Могат да се разгледат такива възможности за приходи като продажба на публикации, особено на чуждестранни организации, хонорари за юридически услуги, които се предоставят на журналисти и НПО, които сключват договори с правителствени агенции, насърчаване на събиране на средства от корпоративни и бизнес източници, или създаването на Интернет кафе и библиотека, в случай, че законът за НПО позволява такъв вид дейност. Известен брой НПО са успели да получат средства чрез продажба на фланелки, шапки, кулинарни изделия и дори чрез събиране на дарения от врата на врата. Важно е да се използва всяка възможност за събиране на средства. Организацията може да апелира за дарения във всяка публикация, брошура, както и на нейната Уеб страница за да насърчи хората да даряват. Важно е да се каже на хората, че за тях не съществува никакво задължение да дарят, но ако те вярват в мисията на организацията, всички дарения са добре дошли и помагат на организацията да постигне целите си.

Заключение

По време на работата ми с НПО в България, аз разбрах, че много от най-добрите организации са били финансирани от Novib, а ПДИ е една от най-добрите. Novib е единственият дарител, който инвестира в дългосрочни планове и в изграждането на силни институции. Тази политика на Novib е изиграла важна роля за успеха на тези организации. ПДИ може да изиграе много важна роля за бъдещето на страната като продължи сътрудничеството си с други НПО за по-нататъшното отваряне на законодателния процес, за получаване на по-широк достъп до информацията и за подобряване на приноса на гражданите и НПО в този процес. По-нататъшната поддръжка от страна на Novib е важна за бъдещето на ПДИ.

Моите впечатления от работата на ПДИ са изключително положителни. За мен беше удоволствие да извърша настоящата оценка. Фактът, че България е една от малкото страни в региона със Закон за достъп до информацията се дължи преди всичко на упоритата работа на ПДИ през последните няколко години. Положена е основата за много успехи в бъдеще. Радвам се, че ПДИ е започнала да изпълнява много от предложенията, които направих по време на настоящата оценка. Това показва нейната готовност за приспособяване и бързо действие за осъществяване на препоръките. Вярвам, че организацията има светло бъдеще. Това е от значение не само за България, но и за целия регион.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001 • © 1999 Copyright by Interia & AIP