Проекти

Начало

 

 

Коментар на юристите на Програма Достъп до Информация

Относно: Трябва ли заявление, подадено по електронен път, да бъде подписано с електронен подпис от заявителя?

ЗДОИ дава право на всеки гражданин да получи искания от него достъп до информация, без да е необходимо да доказва конкретен интерес. Ето защо не е и необходимо заявителят да доказва по недвусмислен начин идентификацията си, независимо по какъв път подава заявлението - лично в деловодството или по електронен път. На административния орган следва да е безразличен фактът кой подава заявлението, той (органът) е задължен да отговори по еднакъв начин на всеки заявител и да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на всички, в зависимост от съдържанието на искането.

Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, чл. 13, ал. 1, т. 1, букви а, б и в, електронен подпис е:  всяка информация, свързана с електронното изявление по начин, съгласуван между автора и адресата достатъчно сигурен с оглед нуждите на оборота, който:  разкрива самоличността на автора;  разкрива съгласието на автора с електронното изявление, и  защитава съдържанието на електронното изявление от последващи промени; съгласно ал. 2 на същия член електронният подпис има значението на саморъчен подпис, освен ако титуляр или адресат на електронното изявление е държавен орган или орган на местното самоуправление.

Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа определени реквизити, сред които не стои изискване за саморъчен подпис под заявлението. Следователно, когато заявлението се подава по електронен път, не е необходим и електронен подпис, който недвусмислено да доказва самоличността на заявителя.

Въвеждането на изискване за полагане на електронен подпис в подадено по електронен път заявление за достъп до информация нарушава два от основните принципи на достъпа до информация – този, според който всеки има право на достъп до обществена информация (чл. 4 от ЗДОИ), както и принципът на чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ – за осигуряване на еднакви условия за достъп до информация. Същевременно подобно изискване поставя сериозни ограничения пред гражданите, въвеждайки допълнителни разходи за тях, непредвидени в закона:

На първо място, електронният подпис струва сериозна сума пари и не всеки може да си го позволи, особено социално слаби, хора в неравностойно положение, пенсионери.

На второ място, ползването му изисква технически умения, които не всеки притежава, и се изисква нарочно обучение за целта.

На трето място, инсталирането на електронен подпис изисква закупуването на компютър с високи технически възможности, което също е въпрос на разноски.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 16.07.2014• © 1999 Copyright by Interia & AIP