АЕЦ "Белене"

Начало

 

 

ПРОТОКОЛ №37

От извънредното заседание на Консултативния съвет за АЕЦ „БЕЛЕНЕ",
съгласно заповед № Р-43 на Министър-председателя на Министерския съвет на
Република България, състояло се на 28.04.2004 год.

На заседанието присъстваха:
Тихомир Голубинов Апостолов
Никита Димитриевич Набатов
Дочо Дочев Петков
Михаил Минков Гълъбов
Милена Димитрова Христова
Христо Георгиев Хрисчев
Гарабет Ардашес Минасян
Иван Любенов Ковачев
Атанас Стоянов Тасев
Петър Иванов Матеев

По уважителни причини отсъстваха:
Мико Петков Лаков
Петър Златков Сотиров
Димчо Евстатиев Георгиев и
Дончо Ганчев Карастанев

Заседанието протече при следния дневен ред:

Точка единствена: Обсъждане Проекта за доклад на г-н Милко Ковачев - Министър на ерегетиката и енергийните ресурси, до Министър-председателя на Министерския съвет на Република България относно предложение по чл.45 от ЗБИЯЕ и за по-нанатъшните действия по Проекта АЕЦ „БЕЛЕНЕ".

На 28.04.2004 год. КС получи нова редакция на проекта за доклад на Министър Ковачев в който бе отразена предварителната ни бележка за корекция на т.2 от страница 1.
Обсъжданията на предадения на 26.04.2004 год. проект за Доклад с редакцията от 28.04.2004 год, протекоха оживено с активно участие на членовете на КС.

Прие се следното Становище (Решение) по проекта за Доклад:

I. Консултативният съвет при Министър-председателя на МС подкрепя изводите, предложенията и Проекта за решение на Министерския съвет, съгласно Проекта за доклад на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси със следните мотиви:

1. Проектът за Доклад по изграждането на площадката на АЕЦ „БЕЛЕНЕ", 26-28.04.2004 год. по своето съдържание е резултат от съвместната работа между Работната група на МЕЕР, Групата за управление на проекта към НЕК и Консултативния съвет за АЕЦ „БЕЛЕНЕ" и отразява основните виждания и мнения на членовете на Консултативния съвет.

Навременното въвеждане на новата ядрена мощност, не по-късно от 2009 год., ще стабилизира баланса на енергийната система и екологичните параметри на енергетиката на страната като цяло.

II. КС ПРЕДЛАГА:

Приемането на Решението на МС по принцип за изграждане на АЕЦ „БЕЛЕНЕ" да бъде допълнено в кратък срок с:

Детайлен техникоикономически анализ на технологичните и финансови перспективи за продължаване на проекта. След приключване на преговорния процес технико-икономическият анализ да бъде преразгледан и подготвена втората му [не се чете].

- приемане и оповестяване на ясни критерии за избора на технологичната база, формата и размера на организационното и финансово участие на стратегическите инвеститори и разпределение на рисковете;

- спазване на принципите за ефективно използване на инфра-структурните, строителни и технологични дадености на площадката АЕЦ „Белене";

- избор на ядрена технология, съответстваща на нивото на европейските стандарти за ядрена безопасност и приемливост по критериите на Европейската комисия - по алтернативата между: Изграждане на АЕЦ „Белене" с леководен реактор с мощност 1000 MW. - с Консорциум FRAMATOM ANP(AREVA) и АТОМСТРОЙЕКСПОРТ (МИНАТОМ) с реактор VVR-1000 V466 (при вариант на включване на SKODA- VVR-1000 V422 и на WESTINGHOUSE) или изграждане на блокове на АЕЦ „Белене" с тежководен реактор тип CANDU;

- обръщение към членовете на ЕС за оповестяване на инвестиционните намерения на Република България в контекста на предстоящото ни присъединяване към Европейския съюз.

Членовете на КС, поради обстоятелството, че протокол № 37 трябва да бъде връчен на Министър Ковачев до обяд на 28.04.2004 год., упълномощиха Председателят на КС да подпише Протокола и да го предаде в този срок.

Допълнително Протоколът ще бъде подписан от всички присъстващи, в т.ч. с особеното мнение на г-н Гарабед Минасян, което прилагаме към Протокола.

Поради изчерпването на Дневния ред, Заседанието на КС бе закрито в 11.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ:
ст.н.с. II ст. д-р Тихомир Апостолов


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.06.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP