АЕЦ "Белене"

Начало

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРАВИТЕЛСТВЕНА ИНФОРМАЦИОННА СЛУЖБА

До
г-н Петър Троянски
Председател на секция Монтана към
Национално Движение Екогласност
ул. "22 септември" № 40
Монтана, 3400

Уважаеми господин Троянски,

По повод Ваше заявление за достъп до обществена информация № 03.07-25/03.05.2004 г. по Закона за достъп до обществена информация, Ви уведомявам, че ще Ви предоставим на хартиен носител, заявената от Вас информация, относно следните решения на Министерски съвет:

1. Решение № 853 от 20 декември 2002 година за отменяне на Решение № 288 на Министерския съвет от 1991г. за преодоляване на проблемите, произтичащи от спиране изграждането на АЕЦ "Белене", и изготвяне на актуални оценки във връзка с изграждането на нова ядрена централа;

2. Решение № 288 на Министерския съвет от 28 август 1991 година за преодоляване на проблемите, произтичащи от спиране изграждането на АЕЦ -"Белене";

3. Решение № 106 на Бюрото на Министерски съвет от 17 май 1990 година за финансиране на разходите, свързани с ограничаване строителството на АЕЦ - Белене;

4. Извлечение от Протокол № 17 отзаседанието на Министерски съвет от 29 април 2004 година, заедно с приложеният към него доклад на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

Съгласно доклад на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, Милко Ковачев, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 853 от 20 декември 2002г. са подробно изложени действията за по-нататъшното развитие на проекта "АЕЦ-Белене" от икономическа и техническа гледна точка.

Основните изводи, които могат да бъдат направени на база на извършената в съответствие с чл. 8, ал. 4 от Закона за енергетиката оценъчна дейност до момента са следните:

1. Без изграждане на нова ядрена мощност енергийният баланс на република България към 2009 година ще бъде сериозно нарушен, дори при максимално използване на съществуващите разполагаеми мощности.

2. Анализите сочат, че от икономическа и техническа гледна точка е целесъобразно и обосновано да се изгради "АЕЦ-Белене".

3.Изграждането на нова ядрена мощност ще позволи на Република България не само да осигури задоволяването на собствените си потребности от електроенергия, но и да запази конкурентните си позиции на регионалния електроенергиен пазар.

Смятам, че горните изводи и аргументите, на които те се базират, дават основание за приетите от Министерски съвет решения за изграждане на ядрената централа "АЕЦ-Белене".

Съгласно чл. 45 на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, се изгражда ядрена централа по решение на Министерски съвет като предложението за изграждане на ядрена централа се внася от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси заедно с оценката на:
• Ядрената безопасност и радиационната защита, въздействието върху околната среда и физическата защита;
•Социално-икономическото значение от изграждането на ядрена централа за страната или за отделни региони;
• Радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, които се получават в резултат на дейността на ядрената централа и тяхното управление.

Следователно, изискуемите, съгласно чл. 45 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия оценки са основание за вземане на решение на Министерския съвет за изграждане на ядрена централа по конкретна технология, с определяне на единичната и обща инсталирана мощност и срок за въвеждане в експлоатация.

Значително ускоряване на дейностите за изграждане и въвеждане в експлоатация на нова ядрена мощност на площадка Белене е налице с изпълнение на следните дейности през първото полугодие на 2004 година:

• Вземане на решение за изграждане на АЕЦ на площадка Белене;
• Даване на мандат на Заместник Министър председателя и Министъра на икономиката, Министъра на енергетиката и енергийните ресурси и Министъра на финансите за провеждане на преговори от името на правителството на Република България със заявилите инвестиционен интерес;
• Подготовка и подписване на договори за изграждане на АЕЦ на площадка Белене в съответствие с изискванията на чл. 45, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Достъпът до обществена информация е безплатен. Заплащат се само разходите по нейното предоставяне, съгласно Заповед № 10 на министъра на финансите 23.01.2003 г. Според нея, фотокопие на една страница А4 се заплаща по 0.09 лв. без ДДС.

За предоставянето и заплащането на информацията, моля да се свържете с г-жа Владимира Подлесни - Правителствената информационна служба на тел. 940 37 64.

Директор на Правителствената Информационна служба:
(Цветелина Узунова)


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.06.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP