Проекти

Начало

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ за промени в законодателството за достъп до информация,
изпратени от Цветелина Йорданова, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски Университет,
във връзка с обществените обсъждания на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация“,
в рамките на проект Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация

1. Въвеждане чрез промени в ЗДОИ на базисни стандарти за активно публикуване на информация, които следва да бъдат конкретизирани в документ със задължителна сила, издаден от съответната институция със задължения за публикуване по закона. Действащият чл. 15 на ЗДОИ може да обхване и разкриването на следните типове информация, следващи логиката на работа на всяка една организация:

 • информация, разкриваща правомощията и функциите на съответната организация – в т. ч. приложимо законодателство, международни договори и др.;
 • персоналният състав на ръководството и водещите служители в съответната организация; изискваните по закон техни имуществени декларации и  декларации за конфликт на интереси; таблица с възнагражденията на персонала по длъжности; документи, свързани с конкурсите за заемане на длъжности и другите назначения, с издигането на кандидатури;
 • информация, на базата на която съответната институция взема решения – в т. ч. анализи, доклади, статистика, стратегии, планове за действие, прогнози, паметни записки, справки и др.;
 • актуална информация за изпълнение на водените политики, за процеса на вземане на решения, както и за взетите решения – в т. ч. публикуване на приетите от институцията актове и проектодокументи в изпълнение на правомощията й; данни за проведено гласуване (ако има такова); стенограми/протоколи/онлайн излъчване на заседания на колективните органи; позиции; изказвания. Необходимо е въвеждане на задължение за онлайн излъчване на заседанията на някои от колективните органи като например Народно събрание (вкл. парламентарни комисии), държавни комисии и др.
 • финансова информация - бюджет на институцията; данни за текущото изпълнение на бюджета и за корекциите по бюджета; финансови отчети;
 • информация за отчетност на водените политики – в т. ч. отчети, одити, парламентарен контрол, анализи на ефективността, финансови резултати и т. н.;
 • архив на публикуваната информация;
 • описание на информационните масиви на организацията;
 • списък на документите, представляващи декласифицирана информация;
 • календар на разпространение на информацията.

2. Въвеждане на институцията “Информационен комисар” в България като независим орган, избиран от Народното събрание, основан на единоначалието.

3. Въвеждане на задължение за изготвяне на ежегоден доклад от страна на ДКСИ или Информационния комисар относно процеса по декласификация на документи.

4. Въвеждане на по-силни гаранции за прозрачност на търговските дружества с над 50% държавно или общинско участие, свързани с:

 • публикуване на сключените от тях търговски договори с частни контрагенти, регистрирани в страната, при надделяващ обществен интерес;
 • публикуване на ключови параметри по сключени важни договори с чуждестранни контрагенти като предмет, цена, срок, неустойки при неизпълнение;
 • публикуване на пълни или резюмирани версии (в случаите на класифицирана информация или друга защитена от закона тайна) на предпроектните проучвания, финансовите анализи и другите документи относно осъществяването на проекти, свързани с “обектите от национално значение” (определени от Министерски съвет).

5. Въвеждане на по-високи изисквания за прозрачност на средствата за масова информация:

 • задължение електронните и печатните медии да публикуват справка за рекламните си договори (действащи или за предходната година), съдържаща следните данни: контрагент, предмет на договора, срок на договора, цена;
 • задължение за публичност на имуществото (включително възнагражденията за длъжността) и декларациите за конфликт на интереси на ръководството и работещите в медиите журналисти;

6. Въвеждане на специални изисквания за прозрачност на политическите партии:

 • публичност на устава и другите програмни документи;
 • публичност на заседанията на водещите органи за вземане на решения;
 • публичност на процедурите за избор или назначение на ръководни позиции в партиите;
 • публичност на коалиционните споразумения.

7. Въвеждане на санкции за неизпълнение на законодателството за достъп до информация по подобие на санкциите в законодателството за защита на информацията.

8. Въвеждане на защита на т. нар. “глашатаи” (whistleblowers) в администрацията, така че те да не подлежат на съществуващите санкции при разкриване на информация за злоупотреби в организациите по чл. 3 от ЗДОИ, ако спазват съответната процедура за разгласяване.

9. Въвеждане на задължение за публикуване на действащите и прекратените международни договори на България, които не представляват класифицирана информация или друга защитена от закона тайна, на интернет страницата на Министерството на външните работи.

10. Усъвършенстване на понятието “надделяващ обществен интерес” чрез включване в него на хипотезите в пар. 1, т. 5 от ДР на ЗДОИ.

11. Други промени:

 • повишаване на прозрачността в работата на БНБ чрез ограничаване на действието на чл. 63 от Закона за кредитните институции само до случаите, в които разпространената информация би застрашила финансовото състояние на кредитната институциия; въвеждане на срок за защита на регламентираната в чл. 63 “професионална тайна”;
 • въвеждане на задължение за БНБ да публикува проектонаредбите си за публично обсъждане по подобие на останалите институции в държавата;
 • въвеждане на задължение на УС на БНБ да публикува решенията си с изключение на тези, които биха предизвикали съмнения относно финансовото състояние на банки и други поднадзорни институции;
 • замяна на регламентираното в Закона за публичните финанси ежедневно публикуване на бюджетните разходи (СЕБРА) със справка и анализ на изпълнението на разходите по функции в месечния бюлетин за изпълнението на бюджета (поради безполезността на данните от СЕБРА в сегашния им вид);
 • публикуване на списък на публичните институции и общините с просрочени задължения, сумата на задълженията, предмета на договорите и имената на контрагентите;
 • усъвършенстване на т. нар. финансов рейтинг на общините;
 • да се въведе задължение за публикуване на годишния доклад за държавните помощи по чл. 6 ал. 3 от Закона за държавните помощи; публикуване на тримесечна справка за поисканите и предоставени държавни помощи;
 • публикуване на ежегодна справка за състоянието на процеса по събиране на публичните вземания на България от други държави;
 • въвеждане на задължение в Закона за държавната финансова инспекция да публикува (със заличаване на личните данни) на докладите си от проведените инспекции на интернет страницата си.

 

Проектът Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация” на ПДИ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 24.07.2014• © 1999 Copyright by Interia & AIP