Проекти

Начало

 

Препоръки на ПДИ, свързани с правната уредба на достъпа до информация и прилагането й

Публикувани в годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2013"

ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВНАТА УРЕДБА И ПРИЛАГАНЕТО Й

І. Относно приемането на международните стандарти
Правителството да предприеме стъпки за подписване и ратификация на Конвенцията за достъпа до официални документи.

ІІ. Относно необходимите промени в законодателството

А. Промени в ЗДОИ
1. Подобряване на наблюдението, координацията и контрола посредством създаване на ефективна институционална среда, в това число чрез създаване на нов орган на власт.

2. Създаване на ясно задължение за администрацията да подпомага заявителите на достъп до обществена информация.

3. Подобряване на условията за електронен достъп до информация чрез:
– въвеждане на ясно и общо задължение за администрацията да отговаря на електронни заявления;
– въвеждане на забрана да се изисква ползване на електронен подпис от заявителите;
– отчетливо определяне на предоставяне на информация по електронен път като една от формите на предоставяне на достъп до информация.

4. Разширяване и прецизиране на активното публикуване на информация чрез:
– детайлизиране на подлежащите на публикуване категории информация в съответствие със стандартите на инициативата „Партньорство за открито управление” и добрите законодателни образци в света;
– конкретизиране на задълженията за публикуване и оповестяване на информацията по чл. 14 от ЗДОИ;  
– създаване на детайлни задължения за актуализиране на информацията, публикувана в интернет;
– създаване на ясни законови задължения по отношение на форматите, в които се публикува информацията;
– координация и контрол на активното публикуване;
– въвеждане на санкции за неизпълнението на задълженията за активно публикуване.

5. Прецизиране и хармонизиране на уредбата относно ограниченията на правото на информация чрез:
– изчерпателно и опростено изброяване на основанията за ограничаване на правото на информация в ЗДОИ;
– уеднаквяване на хипотезите за прилагане на „надделяващ обществен интерес” от предоставяне на информацията;
– изрично включване на ограничението, свързано със защитата на личната информация, в ЗДОИ;
– прецизиране на обема и съдържанието на ограничението, свързано със защитата на подготвителните документи (чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ);
– премахване на неясно формулирания израз „защита на интересите на третото лице” или определянето му в закона чрез изчерпателно изброяване на тези интереси.

Б. Промени в други закони
6. Подобряване на регламентацията относно общественото обсъждане на проекти за нормативни и общи административни актове и съпътстващата го прозрачност чрез:
– създаване на задължение за публикуване на становищата на участниците в тях;
– публикуване на анализите на необходимите финансови средства за прилагането на новата уредба, на очакваните резултати от прилагането и на съответствието с правото на Европейския съюз;
– публикуване на мотивите за неприемане на дадените в рамките на общественото обсъждане предложения и препоръки;
– възлагане на ясни отговорности в административните структури за изпълнение на задълженията по публикуване на информация, свързана с обсъждането на проекти за нормативни актове;
– определяне на санкции за неизпълнение на задълженията за публикуване.

7. Подобряване на прозрачността, свързана с обществените поръчки, чрез безусловното приемане без изменения на чл. 22 б-22 г от внесения законопроект за ЗИД на Закона за обществените поръчки, предвиждащи конкретни задължения за публикуване на информация.

8. Прецизиране на съотношението между ЗДОИ и другите закони/ законови разпоредби, предвиждащи достъп до категории обществена информация. Недопускане на по-широк обхват на ограниченията за дейността на отделни държавни органи, като например МВР.

ІІІ. Относно прилагането
9. По отношение на прилагането на законодателството органите на власт да съобразят всички формулирани препоръки за изменение на ЗДОИ и да ги въведат приоритетно във вътрешните си правила, тъй като липсва законова пречка за това.

10. Органите на власт да предприемат реални мерки за изпълнение на задълженията си по ЗДОИ и задълженията си за активно публикуване, в това число на информация от финансов характер и такава, свързана с почтеността на администрацията.

Препоръките са изготвени в рамките на Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”на ПДИ. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 29.04.2014• © 1999 Copyright by Interia & AIP