Проекти

Начало

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ за промени в ЗДОИ,
направени по време на обществена дискусия с участието на представители на НПО, неформални граждански групи и граждани
на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация“,
проведена на 04 юли 2014 в Конферентна зала „София” – City Hotel, гр. София
в рамките на проект Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация

 

Направени предложения по темата „Активно публикуване на обществена информация“

 • Да се въведат ясни правила за публикуване на актуална информация от обществен интерес по актуални обществени въпроси, съответно отговорност и контрол по изпълнението на това задължение (Изведено от общата дискусия)
 • Всяко получено от институцията заявление да се публикува в регистър след заличаване на личните данни. Там да се публикува и предоставената информация. (Милен Чавров - Надежда срещу СПИН)

Направени предложения по темата „Предоставяне на информация по електронен път

 • Да се въведат технически изисквания и стандарти при сканиране и обработване на документи, в случаи на предоставяне на достъп до информация по електронен път (Милен Чавров – Надежда срещу СПИН)
 • Да се въведе задължение за институциите при получаване на заявление по електронен път да връщат отговор, съдържащ входящия номер под който е заведено заявлението (Александър Дунчев – ВВФ)
 • Да се стандартизират вътрешните правила на институциите по отношение на предоставянето на информацията по електронен път (Изведено от общата дискусия)

Направени предложения по темата „Необходимост от преформулиране на ограничения на правото на достъп до информация“

 • Отпадане на ограничението информация свързана с третото лице и преформулирането му в две категории – защита на личните данни и защита на търговската тайна (Ал. Кашъмов ПДИ).
 • Уеднаквяване на практиката по определяне обхвата на надделяващия обществен интерес (Изведено от общата дискусия)
 • Надделяващият обществен интерес да се презумира още на ниво заявление (Александър Дунчев ВВФ)
 • Да се прецизира разпоредбата, уреждаща искането на съгласие на третото лице така, че да е абсолютно ясно кога се иска и кога не е необходимо да се иска съгласието (Изведено от общата дискусия)
 • Да се запише възможност за обжалване и на уведомленията за препращане (Деница Кюранова ОСГС – ИЗГС)
 • Да се предвиди възможност за заявителя предварително да посочи, че не желае предоставянето на лични данни. В тези случаи администрацията да не търси съгласие на трето лице (Милен Чавров – Надежда срещу СПИН)

Направени предложения по темата „Санкции при неизпълнение на задължения по ЗДОИ

 • Завишаване размера на санкциите, предвидени в закона (Изведено от общата дискусия)
 • Да се уреди административната процедура по налагане на санкции (Изведено от общата дискусия)

Направени предложения по темата „Необходим ли е Информационен комисар“

 • Комисар по достъп до информация е необходим, но това трябва да бъде едноличен орган (Георги Милков – Център на НПО в Разград)
 • За да се избегне създаването на нов орган, функциите на информационен комисар могат да бъдат поети от националния омбудсман (Георги Милков – Център на НПО в Разград)
 • Решенията на информационния комисар да са задължителни и това да бъде изрично записано в закона (Ал. Кашъмов ПДИ)

 

Проектът Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация” на ПДИ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 16.07.2014• © 1999 Copyright by Interia & AIP