Проекти

Начало

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ за промени в ЗДОИ,
направени по време на обществена дискусия с участието на адвокати и съдии от административните съдилища
на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация“,
проведена на 24 октомври 2014 в Конферентна зала „София” – City Hotel, гр. София
в рамките на проект Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация

 

Направени предложения по темата „Активно публикуване на обществена информация“

 • Да се въведе административен контрол върху изпълнение на задълженията за активно публикуване (Изведено от общата дискусия)
 • Да се помисли върху разширяване на кръга задължени субекти, кото активно да публикуват информация, тъй като към момента то е само за ръководителите на административни структури. Задължението за активни публикуване трябва да е и върху останалите задължени субекти по закона (Петър Славов - адвокат)
 • Да се въведе задължение за адм. Структури при публикуване в интернет да посочват датата на публикуване. В сайтовете на общините че няма данни за актуалността. Дори когато съдът укаже на органа, той не е способен да представи доказателства за датата на публикуване (Дарина Витанова - зам. председател на АС – Добрич)
Направени предложения по темата „Търсене и предоставяне на информация по електронен път. Достъп до информация и повторно използване на информация – проблеми и тенденции.“
 • Законът да даде яснота по отношение на това как се отчита/регистрира получаването на заявление по електронен път, съответно изпращането на решението за отказ/достъп с оглед отчитането на сроковете за обжалване (Изведено от общата дискусия)

Направени предложения по темата „Необходимост от преформулиране на ограничения на правото на достъп до информация“

 • Следва да бъде отстранена неяснотата в ЗДОИ свързана с определянето на обхвата, свързана с търговската тайна. Това е направено по един добър начин в Европейската Конвенция за достъп до официални документи и по-конкр. чл.3, б.g. Този подход е добре да бъде възприет и от българския закон (Лозан Панов - ВАС)
 • Законодателната уредбата е разпръсната, а нормите уреждащи ограниченията са препращащи. Необходимо е самият ЗДОИ да внесе максимална яснота и да сведе до минимум препращанията (Изведено от общата дискусия)

Направени предложения по темата „Санкции при неизпълнение на задължения по ЗДОИ

 • Да се въведе яснота относно процедурата по налагането на административни наказания (Изведено от общата дискусия)
 • Да бъде ясно посочен административнонаказващ орган (Изведено от общата дискусия)
 • Министърът на правосъдието не е подходящ наказващ орган. По-добре е тези функции да се възложат на специализиран орган – например Информационен комисар (Лозан Панов - ВАС)

Направени предложения по темата „Необходим ли е Информационен комисар“

 • Комисар по достъп до информация е необходим и най-добре е е добре неговите функции да бъдат поети от националния омбудсман (Изведено от общата дискусия)
 • Този орган ще трябва да изготвя годишни доклади и да се отчита пред НС. Може да се мисли в посока даване на право на комисаря да встъпва като страна в дела за достъп до информация (Лозан Панов - ВАС)

Проектът Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация” на ПДИ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 27.10.2014• © 1999 Copyright by Interia & AIP