Проекти

Начало

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ за промени в ЗДОИ,
направени по време на обществена дискусия с участието на журналисти
на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация“,
проведена на 03 юни 2014 в Конферентна зала „София” – City Hotel, гр. София
в рамките на проект Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация

 

Направени предложения по темата „Активно публикуване на обществена информация“

 • Да бъде въведено задължение за актуализиране на публикуваната информация, като това задължение следва да бъде детайлно описано – напр. в какъв срок от изготвянето на съответния документ той следва да бъде публикуван он лайн. Да бъде уредено и съхраняването на документите в т.нар. архивна информация на всеки сайт (Гергана Жулева – ПДИ);
 • Да се развие възможността, която дава чл. 14, т.3 от ЗДОИ за публикуване на информация, която представлява или би представлявала обществен интерес. Изрично да се уреди задължение за администрацията да публикува на интернет страниците си  информация, която е била искана повече от веднъж чрез заявление за достъп. (Гергана Жулева – ПДИ);
 • В задължителната за публикуване информация да бъдат включени основните трудови възнаграждения на служителите в административните структури (Иван Димов – в. Труд);
 • Към задължителните за публикуване категории информация да бъде включен регистър на входящите и изходящи документи от деловодните системи на административните структури (Росен Босев – в. Капитал)
 • Към задължителните за публикуване категории информация да бъдат включени проектите за нормативни актове, заедно с мотивите към тях, предварителната им оценка, както и всички становища на държавни органи и граждански организации (Иглика Горанова в. Класа, Спасиана Кирилова – ТВ+).

Направени предложения по темата „Предоставяне на информация по електронен път

 • Изрично да бъде регламентирано, че не е необходимо подписването с електронен подпис на заявленията, подавани по електронен път. (Стефан Ангелов ПДИ)
 • Процедурата по електронно подаване на заявления и предоставянето на информация по електронен път да бъде по-подробно уредено с цел уеднаквяване на практиките (Предложение изведено от общата дискусия)
 • Да се предвиди заплащане на разходите по предоставяне на информация чрез електронна система за разплащане, напр. E-pay,тъй като банковите такси при превод са твърде високи (Предложение изведено от общата дискусия)
 • Да се посочи ясно, че не следва да бъде начислявано ДДС, от страна на държавните институции, върху разходите за предоставяне на информация (Илия Вълков Дарик Радио)
 • Закона да посочи ясни критерии, по които се е за изработване на т.нар. писмени справки и да се уеднаквят практиките по изчисляване на разходите по тях. (Илия Вълков Дарик Радио)

Направени предложения по темата „Необходимост от преформулиране на ограничения на правото на достъп до информация“

 • Отпадане на ограничението информация, свързана с третото лице и преформулирането му в две категории – защита на личните данни и защита на търговската тайна (Ал. Кашъмов ПДИ).

Направени предложения по темата „Санкции при неизпълнение на задължения по ЗДОИ

 • Да бъде предвиден контрол и санкции за неизпълнение на задължението за активно публикуване (Гергана Жулева ПДИ)
 • Предлага се изрично уреждане на процедурата по налагане на административни наказания при неизпълнения на задълженията по ЗДОИ. (Предложение изведено от общата дискусия)
 • Предлага се уреждане на въпросите, свързани с установяване на административно наказващия орган. (Предложение изведено от общата дискусия)

Направени предложения по темата „Необходим ли е Информационен комисар“

 • Предлага се създаване но нов независим държавен орган – Информационен комисар, който да изпълнява контролни функции по изпълнение на ЗДОИ, както по отношение на активното публикуване, така и да разглежда жалби на граждани. (Гергана Жулева, Александър Кашъмов ПДИ)
 • Предлага се възлагане на функциите на информационния комисар да бъдат възложени на вече съществуващ независим държавен орган, напр. Комисия за защита на личните данни, Омбудсмана, Сметната палата – (Иван Димов в-к Труд, Веселка Венкова в-к Атака; Спасиана Кирилова ТВ плюс)
 • Предлага се обема от правомощия на Информационни комисар да бъдат подобни на правомощията на сега съществуващата КЗЛД по аналогия с чл.10 от ЗЗЛД. (Фани Давидова ПДИ)

Проектът Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация” на ПДИ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 16.06.2014• © 1999 Copyright by Interia & AIP