Проекти

Начало

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ за промени в ЗДОИ,
направени по време на обществена дискусия с участието на IT специалисти, активисти за отворени данни и бизнес
на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация“,
проведена на 24 юни 2014 в Конферентна зала „София” – City Hotel, гр. София
в рамките на проект Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация

 

Направени предложения по темата „Активно публикуване на обществена информация“

 • В закона да бъде ясно дефинирано, че цялата информация, създавана или съхранявана от задължените по закон субекти е достъпна, съответно подлежи на публикуване. В списък да бъдат изброени ограниченията. (Светлозар Алексиев - Sveon);
 • В закона да се предвиди изрично задължение за публикуване на информация, към която има висок обществен интерес. (Предложение изведено от общата дискусия);
 • Задължените по закон администрации да използват обща платформа, която да е централизирана (Светлозар Алексиев - Sveon)
Направени предложения по темата „Търсене и предоставяне на информация по електронен път. Достъп до информация и повторно използване на информация – проблеми и тенденции.“
 • Да се направи система, при която след решение за достъп, то информацията, същото да се публикува на страницата на институцията. (Светлозар Алексиев – Sveon)
 • Да се обмисли идеята за сертифицирани електронни писма с оглед доказване на получаването на мейлите и удостоверяването на датата. (Предложение изведено от общата дискусия)
 • Предоставянето на информация за повторно използване по реда на специален закон да бъде синхронизирано с реда по ЗДОИ. Най-подходящото решение е реда да бъде един единствен и да се намира в ЗДОИ. (Таня Груева - Асоциация на автомобилните производители)
 • В ЗДОИ изрично да бъде записано, че е недопустимо в специални закони да се определя ред за достъп до информация за повторно използване, различен от този, предвиден в ЗДОИ. (Александър Кашъмов ПДИ)
 • Да бъде въведена обща тарифа за предоставяне на информация за повторно използване (Гергана Жулева ПДИ)

Направени предложения по темата „Необходимост от преформулиране на ограничения на правото на достъп до информация“

 • Отпадане на ограничението информация свързана с третото лице и преформулирането му в две категории – защита на личните данни и защита на търговската тайна (Ал. Кашъмов ПДИ).

Направени предложения по темата „Санкции при неизпълнение на задължения по ЗДОИ

 • Завишаване размера на санкциите предвидени в закона.  (Светлозар Алексиев – Sveon)

Направени предложения по темата „Необходим ли е Информационен комисар“

 • Комисар по достъп до информация е необходим, но това трябва да бъде независима Комисия, в която на квотен принцип да има представители на гражданското общество - (Антон Стойчев Общество БГ)
 • Решенията на информационния комисар да са задължителни и това да бъде изрично записано в закона. (Ал. Кашъмов ПДИ).

Проектът Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация” на ПДИ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.07.2014• © 1999 Copyright by Interia & AIP